การประชุมวิชาการ
โครงการประชุม เภสัชกร ร้านยาแผนปัจจุบัน
ชื่อการประชุม โครงการประชุม เภสัชกร ร้านยาแผนปัจจุบัน
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-017-03-2561
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
วันที่จัดการประชุม 22 มีนาคม 2561
ผู้จัดการประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมาย 1. เภสัชกรร้านขายยาในจังหวัด 2. เภสัชกรท่านที่สนใจในจังหวัดสมุทรสงคราม
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับร้านขายยาในจังหวัดสมุทรสงครามพัฒนาร้านขายยาแผนปัจจุบันเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน “หลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน : Good Pharmacy Practice (GPP) “ ไปแล้วนั้น เพื่อเป็นการทบทวนความรู้และดำเนินการในร้านยาเรื่อง การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ตลอดจนรณรงค์ให้เภสัชกรเข้าใจในเรื่องของ จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จึงเห็นสมควรจัดประชุม เภสัชกรภายในจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อดำเนินงานตามเป้าหมายดังกล่าว
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับ “หลักปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน : Good Pharmacy Practice (GPP)” การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (Rational Drug Use) และจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
๒. ให้เภสัชกรรับทราบถึงทิศทางประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน
๓. พัฒนาเครือข่ายวิชาชีพในทิศทางที่เหมาะสม เท่าทันสถานการณ์ต่างๆอยู่เสมอ
๔. เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องข้างต้น
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
สมัครผ่านทาง Email : Consumer75000@gmail.com หรือ ทาง เบอร์โทรศัพท์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม นายคมทวน คมวุฒิการ 034-716-8888