การประชุมวิชาการ
การอบรมระยะสั้น ประจำปี 2561 สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย “IDAT Week 2018”
ชื่อการประชุม การอบรมระยะสั้น ประจำปี 2561 สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย “IDAT Week 2018”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-023-03-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมแมนดาริน สีลม กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 13 -16 มีนาคม 2561
ผู้จัดการประชุม สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ เภสัชกร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 18 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัญหาโรคติดเชื้อ ยังเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศ สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย จึงได้จัดการอบรมระยะสั้นขึ้นเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมทั้งทบทวนวิธีการวินิจฉัยและการรักษาโรคติดเชื้อที่สำคัญ และพบบ่อย ซึ่งแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์จำเป็นต้องรู้จักเพื่อสามารถให้การวินิจฉัยที่ถูกต้อง และให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสม ทันท่วงที
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เรื่องการวินิจฉัย และแนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ ทั้งโรคที่พบได้บ่อยและโรคติดเชื้อที่เป็นปัญหาสำคัญ เพื่อนำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้ดีขึ้น
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และความคิดใหม่ ๆ เพื่อช่วยกันพัฒนาการให้การป้องกันดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ รวมทั้งการค้นคว้าและวิจัยปัญหาของโรคติดเชื้อ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อของสมาคมฯ
คำสำคัญ
IDAT Week 2018
วิธีสมัครการประชุม
ค่าลงทะเบียนเป็นจำนวนเงิน 3,600 บาท