การประชุมวิชาการ
Bangkok Pharmacy Exhibition (BPE-2018)
ชื่อการประชุม Bangkok Pharmacy Exhibition (BPE-2018)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-2-000-007-03-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ อีเว้นท์ฮอล์ล เดอะบาซาร์โฮเทล ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 15 มีนาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและผู้สนใจประมาณ 300 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
อุตสาหกรรมยาของประเทศไทยมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเน่ือง จากปัจจัยด้านผู้สูงอายุที่เพิ่ม มากขึ้น มีหลายโรค และต้องการใช้ยามากขึ้น นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า การท่องเที่ยวเชิง การแพทย์ นโยบายส่งเสริมการลงทุนของ BOI การขยายตัวของตลาดอาเซียน และการเข้าเป็นสมาชิก การตรวจประเมินยาแหง่สหภาพยุโรป(PIC/S) ฯลฯ
ภาคการผลิตยาของไทยได้พัฒนา ยกระดับความรู้ ความสามารถ และทักษะ ตลอดจนเทคโนโลยี ต่างๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และมาตรฐานสากล ตอบสนองความตอ้ งการของผปู้ ่วยทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะภูมิภาค อาเซียนที่ช่นืชมและนิยมใชผ้ลติภัณฑ์ยาของประเทศไทยเป็นอันมาก
ในการประกอบวิชาชีพเภสัชอุตสาหกรรมให้ทันสมัยอยู่เสมอ จาเป็นที่จะต้องพัฒนาองค์ความรู้ ความเข้าใจที่เกี่ยวข้อง ให้เพียงพอและทันสมัย และนามาประยุกต์ใช้กับกิจการของตนเอง ให้เกิด นวัตกรรมลดค่าใช้จ่ายหรอืตอบสนองกับความตอ้งการของตลาดให้ดียิ่งขึ้น
ด้วยเหตุนี้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ด้วยการสนับสนุนจาก บริษัท ไทย-มาฮาล แอ็ดว๊านซ์ เทคโนโลยี จากัด จึงจัดโครงการการประชุมวิชาการ Bangkok Pharmacy Exhibition (BPE-2018) ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนความ คิดเห็น และประสบการณ์กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการผลิตยา เภสัช กรผเู้ข้าร่วมประชุมและหนว่ยงานทีเกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยาของประเทศไทย อันประกอบด้วย พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตยา และการตรวจสอบความถูกต้องของอุตสาหกรรมยาในยุคดิจิตอล
คำสำคัญ