การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 26 “Medical Sciences Innovation for healthy Thailand; Thailand 4.0 : นวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อเมืองไทยแข็งแรง ประเทศไทย 4.0”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 26 “Medical Sciences Innovation for healthy Thailand; Thailand 4.0 : นวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อเมืองไทยแข็งแรง ประเทศไทย 4.0”
สถาบันหลัก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รหัสกิจกรรม 3002-2-000-001-03-2561
สถานที่จัดการประชุม ศูนย์การประชุม อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
วันที่จัดการประชุม 28 -30 มีนาคม 2561
ผู้จัดการประชุม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กลุ่มเป้าหมาย 1,000 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารและนักวิชาการจากกระทรวงสาธารณสุข บุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้สนใจจากภาครัฐ/เอกชน มหาวิทยาลัย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 9.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ด้วยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีนโยบายให้มีการจัดประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่องทุกปี จึงกำหนดจัดให้มีการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 26 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ที่อยู่ในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลข่าวสาร เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลให้มีการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น ปัจจุบันองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้า และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสุขภาพของประชาชน งานวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนา เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล ทั้งในเรื่องความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ โดยได้มีการพัฒนางานวิชาการด้านห้องปฏิบัติการให้มีความก้าวหน้าทันกับเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงร่วมกันจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 26 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เครือข่ายสุขภาพด้านต่างประเทศ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ตลอดจนผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนรับทราบความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์งานวิชาการให้มีความก้าวหน้าและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป
วัตถุประสงค์
1 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขให้แพร่หลาย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น
2 เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข และทุกเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้นำเสนอผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และข้อคิดเห็น เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป
คำสำคัญ
ประชุมวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
วิธีสมัครการประชุม
ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน