การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ เรื่อง Update ความรู้ “การปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย - ใบอนุญาตประเภทต่างๆ กับ การจัดทำบัญชี/รายงาน ระบบรายงานยาทางอิเล็กทรอนิกส์ และ การถือใบอนุญาตขายปลีก/ขายส่งยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์และสัตว์ เมื่อ GPP บังคับใช้”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ เรื่อง Update ความรู้ “การปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย - ใบอนุญาตประเภทต่างๆ กับ การจัดทำบัญชี/รายงาน ระบบรายงานยาทางอิเล็กทรอนิกส์ และ การถือใบอนุญาตขายปลีก/ขายส่งยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์และสัตว์ เมื่อ GPP บังคับใช้”
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2006-2-000-002-03-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงเเรมทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 09 มีนาคม 2561
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) 150 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบัน ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ปรับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการขอใบอนุญาตสถานที่ประเภทต่างๆรวมทั้งการรายงานเกี่ยวกับยาทั้งสำหรับมนุษย์และสัตว์ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจด้านยาทั้งการผลิต นำสั่ง หรือจำหน่าย เพราะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับอนุญาตและเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการที่ต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างถูกต้อง สมาคมฯ ตระหนักถึงความสำคัญและความเร่งด่วนของผลกระทบดังกล่าวต่อการทำงานของสมาชิกซึ่งเป็นเภสัชกรที่ทำงานในส่วนของอุตสาหกรรมยา จึงจัดการอบรมวิชาการเรื่อง \"การขอใบอนุญาตสถานที่ด้านยาและรายงานยาสำหรับมนุษย์และสัตว์\" โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มาร่วมให้ความรู้ความเข้าใจกับเภสัชกรเพื่อเตรียมความความพร้อมในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง
วัตถุประสงค์
เมื่อสำเร็จการอบรม ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
1) หลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการในขออนุญาตสถานที่ด้านยาประเภทต่างๆ
2) หน้าที่ของผู้รับอนุญาตและเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับใบอนุญาตประเภทต่างๆ
3) ระบบการรายงานผ่าน FDA reporter system
4) การประยุกต์และวางแผนในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ
ใบอนุญาตสถานที่ด้านยา การรายงานด้านยา Thai FDA reporter system
วิธีสมัครการประชุม
ผ่านเวปไซต์สมาคม www.rapatregistration.com