การประชุมวิชาการ
การพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรด้านบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งแบบต่อเนื่องตามโครงการฟื้นฟูสมรรถนะผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและบุคลากรเพื่อสนับสนุน National Service Plan Policy
ชื่อการประชุม การพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรด้านบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งแบบต่อเนื่องตามโครงการฟื้นฟูสมรรถนะผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและบุคลากรเพื่อสนับสนุน National Service Plan Policy
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-015-02-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมแคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา
วันที่จัดการประชุม 10 -11 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร ประมาณ 50 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 8 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ด้วยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยความร่วมมือกับชมรมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค (ประเทศไทย) หรือ Asia Pacific Oncology Pharmacy Thailand Society (APOPS) ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2550 โดยการรวมตัวกันของกลุ่มเภสัชกรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ทั้งในด้านการผสมยาเคมีบำบัดหรือการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย โดยมีการจัดกิจกรรมประชุมวิชาการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ และหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นอย่างต่อเนื่องในช่วยทศวรรศที่ผ่านมาด้วยพันธกิจที่จะมุ่งเน้นให้เห็นความสำคัญของเภสัชกรในทีมสหสาขาวิชาชีพโดยอาศัยการบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง
วัตถุประสงค์
1. จัดให้มีกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรมสาขาโรคมะเร็งและนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่มีความสนใจเข้าปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมในระดับประกาศนียบัตรสำหรับเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยเตรียมผสมยาเคมีบำบัดและการบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อให้เกิดผลการรักษาที่ดี และลดค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากปัญหาจากการใช้ยา
2. ส่งเสริมให้เภสัชกรมีบทบาทในการการป้องกันโรคมะเร็ง เช่น การรณรงค์เลิกบุหรี่ การให้ความรู้เรื่องโภชนาการกับการป้องกันโรคมะเร็ง
3. จัดทำมาตรฐานของการจัดการเกี่ยวกับการจัดเก็บ การเตรียมผสม และการทำลายยาเคมีบำบัดที่สามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
4. พัฒนามาตรฐานด้านการบริบาลผู้ป่วยมะเร็งโดยอาศัยแนวทางปฏิบัติที่มีการยอมรับและมีข้อมูลจากการศึกษาทางคลินิกยืนยัน
5. พัฒนาสื่อทางอินเตอร์เน็ตและสิ่งพิมพ์เพื่อให้ความรู้เภสัชกรในการป้องกันความคลาดเคลื่อนจากการใช้ยา
6. จัดหาทุนวิจัยสำหรับเภสัชกรเพื่อใช้ในงานวิจัยที่เกี่ยวกับการป้องกัน การรักษา และบรรเทาอาการที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยมะเร็ง
7. เป็นแหล่งข้อมูลทางยาที่มีคุณภาพสำหรับผู้ป่วยและบุคคลที่สนใจ โดยให้บริการผ่านทางเว็ปไซต์ จุลสาส์นรวมทั้งจัดให้มีการสนทนากับเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญผ่านอินเตอร์เน็ต
8. สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคมะเร็ง เช่น the American Society of Clinical Oncology (ASCO) และ International Society of Oncology Pharmacy Practitioners (ISOPP) เพื่อพัฒนาให้เกิดมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรสาขาโรคมะเร็งในประเทศไทยภายในปี 2551
9. สนับสนุนให้เกิดการใช้ยารักษาโรคมะเร็งอย่างเหมาะสมในระดับนโยบาย
คำสำคัญ
บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง, National Service Plan Policy
วิธีสมัครการประชุม
Google Form Online