การประชุมวิชาการ
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการควบคุมคุณภาพพืชสมุนไพรด้วยวิธี TLC
ชื่อการประชุม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการควบคุมคุณภาพพืชสมุนไพรด้วยวิธี TLC
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-019-03-2561
สถานที่จัดการประชุม สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่จัดการประชุม 08 -09 มีนาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่มเป้าหมาย ภาคเอกชน จำนวน 30 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 0 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันทั่วโลกมีการนำสมุนไพรมาใช้อย่างแพร่หลายรวมทั้งในประเทศไทย รัฐบาลได้มีการสนับสนุน และส่งเสริมการใช้สมุนไพรในด้านต่างๆ และจัดทำแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 เพื่อเป็นการวางยุทธศาสตร์ และแผนงานต่างๆ ที่ครอบคลุมการพัฒนาสมุนไพรไทยอย่างยั่งยืน ตั้งแต่การเพาะปลูกไปสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรออกจำหน่าย เพื่อการพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้ประเทศ และเป็นการพึ่งตนเองด้านยา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศไทยมีความโดดเด่นด้านคุณภาพและความหลากหลาย นำไปใช้ในตำรับยาแพทย์แผนไทย เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทำให้พืชสมุนไพรมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปริมาณ ความต้องการพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการเลือกใช้วัตถุดิบและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ จำเป็นต้องศึกษาวิธีวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและทางเคมี เพื่อให้มีมาตรฐานที่ดีตามหลักสากล
การควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ประเทศไทยซึ่งเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จำเป็นต้องได้รับความรู้ในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งกระบวนการการควบคุมคุณภาพมีหลายวิธี หนึ่งในวิธีดังกล่าวคือ วิธี Thin-Layer Chromatography (TLC) ซึ่งถือได้ว่าเป็นวิธีที่ทำได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และให้ผลที่มีความถูกต้อง และเป็นวิธีหนึ่งที่เภสัชตำรับหลายประเทศกำหนดให้เป็นวิธีในการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณ ปัจจุบันวิธีทีแอลซีมีการพัฒนาให้ดีขึ้นทั้งวัฏภาคคงที่ วัฏภาคเคลื่อนที่ ตัวตรวจสอบ วิธีการหยดสารโดยใช้เครื่องมืออัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ และวิธีการหาปริมาณสารโดยใช้ร่วมกับวิธี densitometry
สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นความสำคัญในการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจวิธีการใช้ Thin-Layer Chromatography (TLC) ในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสมุนไพร (ยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง) นักวิชาการ ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนที่มีความสนใจในการควบคุมคุณภาพสมุนไพร จึงจัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการควบคุมคุณภาพพืชสมุนไพรด้วยวิธี TLC ในการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับหนังสือ “ทีแอลซี: วิธีอย่างง่ายในการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องยาไทย” มีความหนา 460 หน้า ภาพสีทั้งเล่ม ปกแข็ง 4 สี หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 6 บท เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้น โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กองทุน FTA กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้งในส่วนภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศให้สูงมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีคุณภาพ เป็นการคุ้มครองผู้บริโภค และเป็นความยั่งยืนของธุรกิจภาคอุตสาหกรรม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้วิธี TLC ในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร
2. เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย ให้ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพ
3. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการควบคุมคุณภาพสมุนไพร
คำสำคัญ
วิธีการใช้ Thin-Layer Chromatography (TLC)
วิธีสมัครการประชุม
อัตราค่าลงทะเบียน 5,000 บาท/คน กำหนดลงทะเบียนพร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2561 การชำระค่าลงทะเบียน โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” เลขที่บัญชี 026-443603-5