การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพเภสัชกรจังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพเภสัชกรจังหวัดร้อยเอ็ด
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-014-02-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประดับเงิน โรงแรมเพชรัชต์ การ์เด้นท์ จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่จัดการประชุม 11 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรในจังหวัดร้อยเอ็ด 150 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพมีความสำคัญกับสุขภาพและชีวิตของประชาชน ซึ่งความรู้ด้านยาและ ผลิตภัณฑ์สุขภาพมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น เภสัชกรจะต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบัน รับทราบข้อมูลที่ทันสมัยและถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมทั้งการให้บริการบริบาลด้าน เภสัชกรรมในโรงพยาบาล และร้านขายยา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ คณะเภสัขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็งเห็น ความสำคัญ จึงได้จัดการประชุมบรรยายเชิงวิชาการดังกล่าวขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของเภสัชกร ให้เป็นผู้มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และเพิ่มมาตรฐานในการบริการที่ดี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินงาน RDU ในร้านยา
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ในระบบคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยในร้านยา
คำสำคัญ
เภสัชกร, จังหวัดร้อยเอ็ด