การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่2/2561
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่2/2561
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-2-000-004-02-2561
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 25 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้จัดการประชุม ชมรมเภสัชกร จังหวัดชลบุรี
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกของชมรมเภสัชกรจังหวัดชลบุรี และเภสัชกรที่สนใจ ประมาณ 150 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ชมรมเภสัชกรจังหวัดชลบุรีจัดบรรยายวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิกชมรมและเพิ่มพูน
ความรู้ให้กับเภสัชกรชุมชนและเภสัชกรที่สนใจ ในการเลือกใช้ยาและให้คำแนะนำผู้ป่วยในองค์ความรู้ที่ทันสมัย
และเหมาะสมกับโรคกับแต่ละบุคคล อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงโอกาสเกิดอันตรายจากการใช้ยาต่างๆ เช่น อาการไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ การใช้ยาซ้ำซ้อน การเกิดอันตรกิริยาระหว่างยา รวมไปถึงสามารถ
ให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ลดปัญหาการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ถูกต้อง
เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้ป่วย
เภสัชกรผู้เข้าประชุมจะได้รับความรู้ในเรื่องสาเหตุของการเกิดสิว ที่อาจก่อให้เกิดความกังวลใจ
ได้อย่างมากในผู้ป่วยบางกลุ่ม การดูแลและรักษาผิวอย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันการเกิดสิว
ได้ทบทวนความรู้ของการใช้ยาในกลุ่มNSAIDs ซึ่งเป็นกลุ่มยาที่มีการใช้กันอย่างกว้างขวางกับผู้ป่วยโดยแพทย์
ในโรงพยาบาลหรือจากการจ่ายยาโดยเภสัชกรเองในร้านยา ยากลุ่มนี้อาจก่อให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ในด้านต่างๆ
โดยเฉพาะทางด้านหัวใจและหลอดเลือด เภสัชกรจึงต้องมีความตระหนักถึงการเลือกใช้ยากลุ่มนี้ได้อย่างปลอดภัย
นอกจากนี้ยังได้รับความรู้ในเรื่องของอาการปวดต่างๆที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย สาเหตุของการอาการปวด
แนวทางการรักษาและให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับผู้ป่วย สามารถถจำแนกอาการปวดที่เกิดขึ้นได้ว่าเป็นแบบ
Nociceptive หรือ Neuropathic Pain จะได้ให้การรักษาและใช้ยาที่ถูกต้องเหมาะสมแก่ผู้ป่วย
และได้รับความรู้ในเรื่องของพยาธิสภาพของช่องคลอดในผู้หญิงวัยต่างๆ สมดุลของช่องคลอดในภาวะปกติประกอบ
ด้วยอะไรบ้างและเมื่อเข้าสู่วัยทองจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เช่น อาการช่องคลอดแห้ง ซึ่งนำไปสู่
แนวทางการวินิจฉัยและการใช้ยารักษาพยาธิสภาพของช่องคลอดที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเรียนรู้สาเหตุของการเกิดสิว แนวทางการรักษา และวิธีบำรุงดูแลผิวหนังเพื่อป้องกันการเกิดสิว
2. เพื่อเรียนรู้การนำยากลุ่มNSAIDs มาใช้ในการรักษาโรค ความปลอดภัยในการใช้ยา อาการไม่พึงประสงค์
ที่เกิดจากการใช้ยาโดยเฉพาะด้านหัวใจและหลอดเลือด
3. เพื่อเรียนรู้ในการจำแนกอาการปวดแบบ Nociceptive และ Neuropathic สาเหตุของอาการปวด และ
แนวทางการรักษาและให้คำแนะนำกับผู้ป่วย
4. เพื่อเรียนรู้สมดุลพยาธิสภาพของช่องคลอดในผู้หญิงวัยต่างๆ และพยาธิสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเข้าสู่วัยทอง
คำสำคัญ
สิว, NSIADs, อาการปวด, พยาธิสภาพของช่องคลอด