การประชุมวิชาการ
การบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยจิตเวช ประจำปี ๒๕๖๑
ชื่อการประชุม การบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยจิตเวช ประจำปี ๒๕๖๑
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
รหัสกิจกรรม 1014-2-000-002-03-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถ.พระราม๙ กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 28 -30 มีนาคม 2561
ผู้จัดการประชุม ชมรมเภสัชกรจิตเวช
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 17 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
กระทรวงสาธารณสุข มีหนาที่หลักในการจัดบริการดานสุขภาพใหแกประชาชน ปงบประมาณ ๒๕๕๕ ไดมี การจัดทําแผนบริการสุขภาพ (Service plan) โดยทบทวนแนวทางการพัฒนาหนวยบริการใหมีทิศทางที่ชัดเจน โดย ใชหลักการ“เครือขายบริการที่ไรรอยตอ”(Seamless Health Service Network)ที่สามารถเชื่อมโยงบริการ ระดับ ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิดวยกัน โดยดําเนินการในรูปแบบของเครือขายบริการ๑๒เขตบริการสุขภาพ แตละเขต ครอบคลุมสถานบริการภายใน ๔-๘ จังหวัด บริการผูปวยดานสุขภาพจิตและจิตเวช เปนสาขาหนึ่งของแผนบริการ สุขภาพ ซึ่งองคการอนามัยโลก ไดกําหนดขอบเขตงานสุขภาพจิตและจิตเวชที่สําคัญและเรงดวนไว ๘ โรค ไดแก โรค จิต โรคซึมเศรา โรคสมองเสื่อม โรคลมชัก ความผิดปกติทางจิตเวชจากแอลกอฮอลและสารเสพติด ความผิดปกติทาง พัฒนาการ ปญหาพฤติกรรมในเด็ก การทํารายตนเองหรือการฆาตัวตาย โดยกรมสุขภาพจิตไดรับมอบหมายให ดําเนินการพัฒนาและสนับสนุนใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชของประชาชนให ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยคาดวา ผูปวยจะไดรับการคัดกรองปญหาสุขภาพจิต ยาและสารเสพติด ผูปวยโรคจิต โรค ซึมเศรา ผูติดยาและสารเสพติดเขาถึงบริการดานการปองกัน รักษา บําบัดฟนฟู รวมถึงไดรับยาและติตตามการรักษา อยางตอเนื่อง ลดการตีตราและสามารถกลับคืนสูสังคม ลดอัตราการฆาตัวตายจากภาวะซึมเศรา รวมถึงปญหาการเกิด อาชญากรรมและความรุนแรงในสังคม ในสวนของระบบยาจิตเวช (Medication Management System) นั้น เภสชั กรเปนวิชาชีพที่รับผิดชอบ โดยตรงตอการบําบัดและใหการดูแลรักษาดวยยา โดยมีเปาหมายใหผูปวยไดรับยาตามแผนการรักษาและ ปลอดภัย จากการใชยา และพัฒนาระบบบริการตาม service plan จิตเวชและยาเสพติดใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหผูปวยจิตเวช ไดรับยาและติตตามการรักษาอยางตอเนื่อง ดังนั้นการสรางและพัฒนาเภสัชกรใหมีความรูความเขาใจดานจิตเวช และ มีสมรรถนะเพียงพอตอการปฏิบัติงาน และพัฒนางานตามservice planจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง ในปงบประมาณ๒๕๖๑ กลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีธัญญา รวมกับชมรมเภสัชกรจิตเวช กรม สุขภาพจิต ไดกําหนดจัดประชุมวิชาการบริบาลเภสัชกรรมผูปวยจิตเวชขึ้น ใหสอดคลองกับบริบทและความตองการของเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในเครือขายบริการสุขภาพเนนการใชยาในบัญชียาหลักแหงชาติ สําหรับโรคจิตเภท ซึมเศรา อารมณสองขั้ว อาการวิตกกังวล รวมทั้งความผิดปกติทางจิตเวชจากแอลกอฮอล เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานของระบบบริการสุขภาพจิตในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ (Service plan) และตอบสนองตอ แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เรื่อง “การใชยาอยางสมเหตุผล” ทั้งนี้เพื่อใหผูปวยไดรับบริการอยางมีคุณภาพ ปลอดภัยทั่วถึง และสามารถเขารับการบําบัดรักษาและดูแลตอเนื่องในชุมชนใกลบานได้
วัตถุประสงค์
๑. เพิ่มพูนความรูและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของกับงานบริบาลเภสัชกรรมผูปวยจิตเวชในชุมชน
๒. แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการบริบาลเภสัชกรรมผูปวยจากเภสัชกรโรงพยาบาลจิตเวช
คำสำคัญ