การประชุมวิชาการ
แนวทางการรักษาและการให้คำแนะนำในการเลือกใช้ยาและผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องในผู้ป่วยโรคผิวหนังหรือมีปัญหาผิวพรรณที่พบบ่อยในร้านยา
ชื่อการประชุม แนวทางการรักษาและการให้คำแนะนำในการเลือกใช้ยาและผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องในผู้ป่วยโรคผิวหนังหรือมีปัญหาผิวพรรณที่พบบ่อยในร้านยา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-011-03-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมดารา จังหวัดภูเก็ต
วันที่จัดการประชุม 25 มีนาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรชุมชนจังหวัดภูเก็ต
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคผิวหนังและปัญหาผิวพรรณ เป็นอีกโรคหนึ่งที่พบบ่อยในร้านขายยาทั่วไปโดยเฉพาะ ผื่นแพ้ หรือเชื้อรา แผลติดเชื้อ หรือถ้าร้านยาตามแหล่งท่องเที่ยวจะมีกรณีผิวแพ้แดด แดดเผา ผื่นแพ้แมลงสัตว์กัดต่อย ได้ในทุกๆวัน ร้านยาเป็นด่านแรกที่คนไข้มักจะเลือกเข้ามาปรึกษาดังนั้นสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่เภสัชกรประจำร้าน จะมีต้องความรู้เรื่องโรค การจำแนกโรคและการใช้ยา การเลือกใช้ยาตามความแรงของโรคหรืออาการที่เป็น และการให้คำแนะนำในการป้องกันโรคผิวหนังดูแลผิวอย่างถูกต้อง ซึ่งจะช่วยให้คนไข้อาการดีขึ้นและรู้จักการดูแลตัวเองอย่างถูกวิธี
การประชุมวิชาการในครั้งนี้ เน้นให้ เภสัชกรผู้เข้าร่วมการประชุมมีความรู้ความเข้าใจในโรคต่างเกี่ยวกับผิวหนัง และการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณท์เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานแนะนำคนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เภสัชกรได้มีความรู้ความเข้าในในเรื่องโรคผิวหนังที่พบได้บ่อยและสามารถเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณท์ได้อย่างถูกต้อง
2.เพื่อให้เภสัชกรในคำปรึกษาและคำแนะนำต่อคนไข้ที่มีปัญหาผิวหนังในการดูแลตังเองและการป้องกันโรคผิวหนัง
ได้อย่างถูกต้อง
คำสำคัญ
ร้านยา ผิวหนัง การเลือกยา