การประชุมวิชาการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในสถานพยาบาล เรื่อง RDU บูรณาการ เขตสุขภาพที่ 12
ชื่อการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในสถานพยาบาล เรื่อง RDU บูรณาการ เขตสุขภาพที่ 12
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-010-03-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมเจบี องหาดใหญ่ จ.สงขลา
วันที่จัดการประชุม 20 -21 มีนาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งหมด 180 คน ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกรจากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ในเขตสาธารณสุขที่ 12 จำนว
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในปี 2559 กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายและมีการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขาการพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) เพื่อเป็นการคุ้มครองให้ประชาชนได้รับการรักษาด้วยยาอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ลดความสิ้นเปลืองทางเศรษฐกิจและลดปัญหาเชื้อดื้อยา
ปัจจุบัน โรงพยาบาลในเขตสาธารณสุขที่ 12 มีจำนวนเข้าร่วมโครงการ RDU Hospitalจำนวน 78 โรงพยาบาล จากทั้งหมด 78 โรงพยาบาล คิดเป็น 100% และดัชนีชี้วัด RDU1 ปีงบประมาณ 2560 จำนวนโรงพยาบาลที่ผ่าน 69/78 แห่ง = 84.6% ซึ่งผ่านเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การจัดการชื้อดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ.2560 – 2564 ต้องการเห็นประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในการใช้ยาต้านจุลชีพได้อย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลทั้งหมดในเขตสาธารณสุขที่ 12 มีระบบการจัดการการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้มีโรงพยาบาลทั้งหมด ในสาธารณสุขเขต 12 เข้าร่วมโครงการ RDU Hospital ครบ 100% และพัฒนาตัวชี้วัดของ RDU1 ขั้น 2 ของปีงบประมาณ 2561 ซึ่งจะต้องบูรณาการข้อมูลร่วมกันกับ Service Plan สาขาต่าง ๆ อย่างน้อย 3 สาขา และมีการประกวดการนำเสนอผลงานนวัตกรรมของแต่ละโรงพยาบาลเพื่อคัดเลือกผลงานไปประกวดระดับเขตและระดับประเทศ
คำสำคัญ
RDU การใช้ยาสมเหตุผล AMR เชื้อดื้อยา Service plan