การประชุมวิชาการ
การประชุมหัวหน้างานเภสัชกรรมการผลิตประจำปี 2561
ชื่อการประชุม การประชุมหัวหน้างานเภสัชกรรมการผลิตประจำปี 2561
สถาบันหลัก สำนักบริหารการสาธารณสุข
รหัสกิจกรรม 3003-2-000-003-03-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 12 -13 มีนาคม 2561
ผู้จัดการประชุม สำนักบริหารการสาธารณสุข
กลุ่มเป้าหมาย คณะทำงานพัฒนาศักยภาพงานเภสัชกรรมการผลิต, หัวหน้างานเภสัชกรรมการผลิต, เภสัชกรจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและสนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 9 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เภสัชกรรมการผลิตเป็นหน่วยงานหนึ่งที่สำคัญของเภสัชกรรมโรงพยาบาล มีบทบาทในการจัดเตรียมยาสำหรับให้บริการผู้ป่วย และในปัจจุบันบทบาทของเภสัชกรรมการผลิตในส่วนที่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโดยตรงมีบทบาทและความสำคัญมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการเตรียมยาเฉพาะราย ทั้งการเตรียมสารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำ (Parenteral Nutrition) การผสมยาเคมีบำบัด (Cytotoxic drugs) การผสมยาฉีดที่ให้ทางหลอดเลือดดำ (IV Admixture) การเตรียมยาเฉพาะรายชนิดรับประทาน (Extemporaneous) และการเตรียมยาเฉพาะรายในกลุ่มยาหยอดตา-หู-คอ-จมูก ที่ไม่สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาด จึงจำเป็นต้องอาศัยเภสัชกรที่มีองค์ความรู้และทักษะด้านเภสัชกรรมการผลิตในการพัฒนาตำรับ การเตรียมยาด้วยเทคนิคพิเศษเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาที่มีคุณภาพ อีกทั้งขยายงานเหล่านี้ไปสู่โรงพยาบาลต่างๆให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการผู้ป่วย ลดภาระของผู้ป่วยในการที่จะต้องเดินทางมารับการรักษาและรับยาจากโรงพยาบาลขนาดใหญ่ รวมถึงการขยายบทบาทในการร่วมดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาเตรียมร่วมวางแผนในการให้บริการ ติดตาม ประเมินผลการใช้ยาเตรียม เพื่อให้ผู้ป่วยได้ใช้ยาเตรียมนั้นอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุด
การพัฒนางานเภสัชกรรมการผลิตในโรงพยาบาลระดับต่างๆจำเป็นต้องอาศัยมาตรฐานงานเภสัชกรรมการผลิตเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะกำหนดทิศทางการพัฒนา มีวิธีปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานที่ใกล้เคียงกันในโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ อีกทั้งต้องอาศัยความร่วมมือและความช่วยเหลือกันในลักษณะเครือข่ายเพื่อให้สามารถขยายงานและพัฒนางานเภสัชกรรมการผลิตในโรงพยาบาลที่สามารถตอบสนองการให้บริการผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยมาตรฐาน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาแนวคิด องค์ความรู้ และศักยภาพ แก่เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานงานเภสัชกรรมการผลิตในโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเครื่องมือในการปฏิบัติงานระหว่างเภสัชกรที่ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมการผลิต
3. เพื่อหารือกำหนดกรอบและเป้าหมายการและแผนการทำงานในการเพิ่มศักยภาพเภสัชกรรมการผลิตในโรงพยาบาลสำหรับปีงบประมาณ 25561-62
4. เพื่อหารือแนวทางในการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน และพัฒนาเครือข่ายเครือข่ายความช่วยเหลือกันของเภสัชกรเภสัชกรรมการผลิตในโรงพยาบาล
คำสำคัญ