การประชุมวิชาการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องสำอางสมุนไพรไทย เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และสากล เรื่อง การผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Good Manufacturing Practice Guideline
ชื่อการประชุม การอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องสำอางสมุนไพรไทย เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และสากล เรื่อง การผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Good Manufacturing Practice Guideline
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-013-02-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมนารายณ์ และ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่จัดการประชุม 19 -21 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการ และกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง จำนวน 120 คน (ภาคบรรยาย) และ 60 คน (ภาคปฏิบัติการ)
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผล
กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ได้ให้การสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำเนินโครงการ “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องสำอางสมุนไพรไทย เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และสากล” ปี 2560 เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางสมุนไพรให้มีขีดความสามารถทางการแข่งขันสูงขึ้น อันเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อการเปิดเสรีทางการค้า AFTA ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้และเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางสมุนไพรให้มีขีดความสามารถทางการแข่งขันสูงขึ้นในตลาดอาเซียนและสากล เพื่อให้รองรับกับบทบัญญัติเครื่องสำอางอาเซียน (ASEAN Cosmetic Directive: ACD) และสอดคล้องกับนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ของรัฐบาล โครงการฯ นี้ ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ศึกษา พัฒนาการควบคุมคุณภาพ และการจัดทำเอกสารข้อมูลของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร รวมทั้งอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ
กิจกรรมที่ 2 การศึกษาและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Safety Assessment)
กิจกรรมที่ 3 ศึกษาและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Good Manufacturing Practice Guideline) ตาม ASEAN Cosmetic Directive Technical Documents
กิจกรรมที่ 4 การสรุปโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องสำอางสมุนไพรไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และสากล
ในช่วงที่ผ่านมา คณะฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การพัฒนา การควบคุมคุณภาพ และการจัดทำเอกสารข้อมูลของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร” ในระหว่างวันที่ 17 - 21 ก.ค. 2560 และได้จัดกิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Safety Assessment) เรื่อง “ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Safety Assessment)” ในระหว่างวันที่ 6 – 9 พ.ย. 2560 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรให้ดำเนินการจัดทำกิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Good Manufacturing Practice Guideline) ตาม ASEAN Cosmetic Directive Technical Documents)” ระหว่างวันที่ 19-21 ก.พ. 2561 และ กิจกรรมที่ 4 เรื่อง “การสรุปโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องสำอางสมุนไพรไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และสากล” ในวันที่ 16 มี.ค. 2561 เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องสำอางในประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการนี้

วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อยกระดับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องสำอางให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักเกณฑ์วิธีที่ดีในการผลิตเครื่องสำอาง (GMP) เพิ่มมากขึ้น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของผู้ประกอบการในการส่งออก และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค
2.2. เพื่อประชาสัมพันธ์ สรุปและเผยแพร่การดำเนินงานของ โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องสำอางสมุนไพรไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และสากล ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทั่วไป
คำสำคัญ
การผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
วิธีสมัครการประชุม
ใช้งบประมาณ โครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องสำอางสมุนไพรไทย เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และสากล