การประชุมวิชาการ
งานประชุมใหญ่สมัยสามัญประจำปีชมรมร้านขายยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๖๑
ชื่อการประชุม งานประชุมใหญ่สมัยสามัญประจำปีชมรมร้านขายยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๖๑
สถาบันหลัก สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รหัสกิจกรรม 1016-2-000-001-03-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่จัดการประชุม 11 มีนาคม 2561
ผู้จัดการประชุม ชมรมร้านขายยาจังหวัดสุราฎร์ธานี
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ