การประชุมวิชาการ
Rational pharmacotherapy in clinical practice conference ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
ชื่อการประชุม Rational pharmacotherapy in clinical practice conference ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-2-000-001-02-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องปทุมวัน ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวชั่น เซนเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่จัดการประชุม 08 -09 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมโครงการ 1.เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และบุคลากรทางสาธารณสุข ที่มีข้อตกลงกับคณะเภสัชศาสตร์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตามแผนการจัดระบบบริการสุขภาพ(service plan) ของประเทศ มีความสำคัญในกระบวนการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและรักษาโรคสำหรับแนวทางการรักษาโรคในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วตามมาตรฐานเชิงประจักษ์ (evidence based medicine) ทำให้บุคลากรทางการแพทย์จำเป็นต้องพัฒนาองค์ความรู้ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงแนวทางรักษาที่เกิดขึ้น เภสัชกรซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญในการใช้ยาและเป็นหนึ่งในทีมสุขภาพมีหน้าที่ให้การบริบาลทางเภสัชกรรม เพื่อให้เกิดการใช้ยาในการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุด
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและบุคลากรทางสาธารณสุขให้ทันสมัยสอดคล้องกับแนวทางการบริบาลทางเภสัชกรรมที่เป็นปัจจุบันตามแผนการจัดระบบบริการสุขภาพ
2.เพื่อพัฒนาความสามรถให้แก่เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการบูรณาการองค์ความรู้หลายประการและประสบการณ์ในการค้นหาและวางแผนการแก้ไข ติดตาม และป้องกันปัญหาจากการใช้ยา เพื่อประชาชนใช้ยาอย่างเหมาะสมกับสภาวะโรค เศรษฐฐานะ วิถีชีวิต และความเชื่อของบุคคลนั้นๆ
คำสำคัญ