การประชุมวิชาการ
งานประชุมวิชาการ เรื่อง “Installation the Role of Hospital Pharmacist in Ambulatory Care Services” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2561
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการ เรื่อง “Installation the Role of Hospital Pharmacist in Ambulatory Care Services” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2561
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2003-2-000-004-05-2561
สถานที่จัดการประชุม รร.โกลเด้นท์ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถ.พระราม 9
วันที่จัดการประชุม 23 -25 พฤษภาคม 2561
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล และเภสัชกรผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 13 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
นับตั้งแต่มาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาลเริ่มประกาศใช้ในปีพ.ศ. 2540 โดยในขั้นต้น มีการระบุให้เภสัชกรโรงพยาบาลต้องเป็นผู้ส่งมอบยาพร้อมให้คำแนะนำการใช้ยาแก่ผู้ป่วย โดยเฉพาะในงานบริการผู้ป่วยนอก (outpatient service) รวมทั้งมีการให้คำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงทำให้บทบาทของเภสัชกรเป็นที่ยอมรับในการช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ยาให้ผู้ป่วยเฉพาะรายได้ และทำให้การรักษาด้วยยามีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม กระบวนการดังกล่าวส่วนใหญ่เกิดขึ้นหลังผู้ป่วยพบแพทย์แล้ว ทำให้ต้องเสียเวลาในการประสานงานภายหลังในการติดต่อแพทย์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับเปลี่ยนการรักษาด้วยยาและยืนยันคำสั่งการใช้ยาที่มีปัญหา
งานบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก เป็นการพัฒนาบทบาทความรับผิดชอบ จากงานบริการเภสัชกรรมไปสู่งานบริบาลทางเภสัชกรรมโดยเภสัชกรได้เข้าร่วมในหน่วยบริการที่เป็นคลินิกเฉพาะโรค แผนกผู้ป่วยนอก หรือที่เรียกว่า Ambulatory Care ขึ้นในโรงพยาบาลหลายแห่งในรูปแบบที่แตกต่างกันไปทั้งดำเนินการก่อนพบแพทย์ และ/หรือ หลังพบแพทย์
วัตถุประสงค์
งานประชุมวิชาการประจำปี 2561 นี้ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) จึงจัดให้มีการประชุมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับบทบาทเภสัชกรโรงพยาบาลกับการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลระดับต่าง ๆ รวมถึงนำไปสู่การสรุปแนวทางการดำเนินงานบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกที่มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ใช้เหมือนกันทั่วประเทศ

คำสำคัญ
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ,Annaul Meetting 2018