การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2/2561
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2/2561
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-005-02-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 18 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกของชมรมร้านขายยาจังหวัดเชียงใหม่ เภสัชกรร้านขายยาและเภสัชกรที่สนใจ ประมาณ 200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
Gastroesophageal reflux disease (GERD) หรือโรคกรดไหลย้อน เป็นโรคที่พบบ่อยและกล่าวถึงกันมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา และมีแนวโน้มที่จะพบโรคนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในผู้ป่วยที่เข้ารับบริการทางสาธารณสุขในทุกระดับตั้งแต่ระดับร้านขายยา คลินิก จนถึงโรงพยาบาลระดับต่างๆ การให้บริการ การรักษาและแนะนำเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยนั้นมีความจำเป็นและสำคัญ เนื่องจากโรคกรดไหลย้อนมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอย่างมาก แม้ว่าโรคกรดไหลย้อนไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต แต่ก็เป็นโรคที่ทำให้ผู้ป่วยมีความทุกข์ทรมาน รวมทั้งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงาน และเมื่อเป็นเรื้อรัง อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ได้แก่ หลอดอาหารอักเสบ แผลหลอดอาหาร หลอดอาหารตีบตัน เกิดการเปลี่ยนแปลงเซลล์ของเยื่อบุหลอดอาหาร ถ้าเป็นรุนแรงอาจเกิดมะเร็งของหลอดอาหารได้ ดังนั้น เภสัชกร และผู้ประกอบการร้านขายยาจึงจำเป็นต้องมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคกรดไหลย้อนในแง่มุมต่างๆ เพื่อจะได้มีความเข้าใจถึงสัญญาณอันตรายสำคัญที่มีความจำเป็นต้องส่งต่อถึงแพทย์ และให้การดูแลรักษาเบื้องต้นแก่ผุ้ป่วยที่มีปัญหาและให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่เหมาะสมได้
อาการท้องผูกเป็นอาการที่พบได้บ่อยในคนไทยที่มีการศึกษาพบว่า 24% ของประชาชนชาวไทยคิดว่าตนเองมีปัญหาท้องผูก แต่เมื่อสอบถามในรายละเอียดแล้วพบว่า คนไทยประมาณ 8% มีปัญหาในการเบ่งอุจจาระลำบาก และ 3% มีปัญหาถ่ายอุจจาระได้น้อยกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ดังนั้น อาการท้องผูกจึงถือเป็นปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่ง แม้ว่าอาการท้องผูกส่วนใหญ่จะไม่ทำให้ผู้ป่วยได้รับอันทรายถึงชีวิต แต่ก็มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมากโดยเฉพาะในรายที่เป็นรุนแรง ผู้ป่วยที่มีอาการท้องผูกรุนแรงเรื้อรังประมาณหนึ่งในสามถึงครี่งหนึ่งมีสาเหตุที่สามารถแก้ไขได้ ดังนั้น หากเภสัชกรและผู้ประกอบการร้านขายยา ได้รับความรู้ในการดูแลผู้ป่วยโรคท้องผูกเป็นอย่างดีก็จะสามารถมีส่วนในการช่วยเหลือจัดการ แก้ไขปัญหาโรคท้องผูกในผู้ที่มาเข้ารับบริการได้อย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้าประชุมฯ ได้ทราบถึงสาเหตุ อาการของโรคกรดไหลย้อน/โรคท้องผูก
2. ผู้เข้าประชุมฯได้ทราบถึงวิธีการดูแลรักษาเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคกรดไหลย้อน/โรคท้องผูก ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัว
เบื้องต้นที่เหมาะสม แก่ผู้ป่วยได้
3. ผู้เข้าประชุมฯ เข้าใจถึงสัญญาณอันตรายสำคัญของโรคกรดไหลย้อน/โรคท้องผูก
คำสำคัญ
โรคกรดไหลย้อน แสบร้อนยอดอก เรอเปรี้ยว อาการท้องผูกเรื้อรัง ไฟเบอร์