การประชุมวิชาการ
การประชุม HA National Forum ครั้งที่ 19
ชื่อการประชุม การประชุม HA National Forum ครั้งที่ 19
สถาบันหลัก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
รหัสกิจกรรม 5002-2-000-001-03-2561
สถานที่จัดการประชุม ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี
วันที่จัดการประชุม 13 -16 มีนาคม 2561
ผู้จัดการประชุม สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
กลุ่มเป้าหมาย 5,000
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 13.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เราจะมาเติมคุณค่าให้ระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพด้วยจิตใจอันดีงามเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมและจริยธรรมของพวกเราให้สามารถฝ่าความท้าทายนานัปการที่กล่าวมาในเบื้องต้น ไปสู่การพัฒนาคุณภาพที่สมบูรณ์แบบกอปรด้วย \"คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม\"
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่น่าชื่นชม ยกย่อง ให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสแลกเปลี่ยนและ
นำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรที่ปฏิบัติงาน
2. เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่มีความ
หลากหลาย ทันสมัย และสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
3. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
คำสำคัญ
HA Forum
วิธีสมัครการประชุม
ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่าน website 1. สมัครเข้าร่วมประชุมงาน HA National Forum ครั้งที่ 19 ที่เว็บไซต์ http://www.forumhai.com 2. การสมัครเข้าร่วมงาน กรณีให้ผู้ประสานงานรพ.สมัครให้ หรือสมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครต้องกรอกเลขคะแนนวิชาชีพของตนเอง (สำหรับวิชาชีพพยาบาลต้องกรอกหมายเลขสมาชิกด้วย) 3. พิมพ์เอกสารยืนยันการชำระเงิน เพื่อนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย แจ้งการชำระเงินผ่านระบบ ที่เว็บ http://forumhai.com 4. ตรวจสอบ Email การยืนยันเข้าร่วมงาน โดยท่านสามารถเข้ามาพิมพ์เอกสารตอนรับ และบัตรเข้าร่วมงาน โดยสามารถพิมพ์ได้เพียง 1 ครั้ง ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้างานและ รับคะแนนสะสมหน่วยกิตวิชาชีพ 5. การลงทะเบียนเข้างานวันประชุม ให้เตรียมบัตรประชาชน บัตรประจำตัวแต่ละวิชาชีพ มายื่นตอนลงทะเบียนเข้าร่วมงาน เพื่อสะสมคะแนน 6. การเก็บคะแนนสะสมหน่วยกิตวิชาชีพ สงวนสิทธิให้เฉพาะผู้สมัครเข้าร่วมงานประชุม HA National Forum ครั้งที่ 19 เท่านั้น 7. รับเอกสารประกอบการประชุม และกระเป๋า