การประชุมวิชาการ
โครงการพัฒนาทักษะเภสัชกรรุ่นใหม่ ครั้งที่ 2: ทักษะการบริหารการเงินส่วนบุคคล Personal Finance Management for Pharmacist
ชื่อการประชุม โครงการพัฒนาทักษะเภสัชกรรุ่นใหม่ ครั้งที่ 2: ทักษะการบริหารการเงินส่วนบุคคล Personal Finance Management for Pharmacist
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-001-02-2561
สถานที่จัดการประชุม ศูนย์ประชุมพญาไทพลาซ่า
วันที่จัดการประชุม 17 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก และเภสัชกรทุกสาขาอาชีพ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
ในขณะที่เศรษฐกิจไทยกำลังก้าวไปข้างหน้าในหลายมิติ ทักษะชีวิตด้านการเงินจึงเป็นสิ่งสำคัญของยุคนี้
การมีทักษะการบริหารการเงินที่ดีนับตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตการทำงานจะเป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับการดำเนินชีวิต การหยั่งรากของความมั่นคง สร้างความก้าวหน้า จวบจนการจากลาในวาระสุดท้ายไม่ให้เป็นภาระ ดังนั้นทักษะชีวิตแรกทางการเงินที่ควรจะมีตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตการทำงาน คือ การบริหารการเงินส่วนบุคคล อันจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยวางแผนเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อความมั่นคงและอยู่รอดของครอบครัว นำพาให้บรรลุเป้าหมายชีวิตตามที่ตั้งใจ
การบริหารการเงินส่วนบุคคลจัดเป็นทักษะการบริหารขั้นต้นที่จะต่อยอดไปสู่ทักษะการบริหารอื่นๆที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ซึ่งบทบาทการทำงานของเภสัชกร สิ่งสำคัญมิใช่เพียงองค์ความรู้ทางด้านเภสัชศาสตร์ แต่ยังจำเป็นต้องมีทักษะอื่นที่ต้องใช้ในการทำงานประกอบควบคู่กันได้ เช่น ทักษะการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพและเติบโต ซึ่งจะเป็นทักษะสำคัญที่จะทำให้การทำงานในบทบาทของเภสัชกรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
และส่งผลให้เกิดพัฒนาตนเองของเภสัชกรรุ่นใหม่และเติบโตเป็นเภสัชกรที่มีคุณภาพแก่สังคมและประเทศชาติสืบไป
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารการเงินส่วนบุคคลของเภสัชกรรุ่นใหม่ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นเภสัชกรที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพบปะ พูดคุย สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเภสัชกรรุ่นใหม่แต่ละสาขาอาชีพ
คำสำคัญ
โครงการพัฒนาทักษะเภสัชกรรุ่นใหม่ ครั้งที่ 2
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อ ภก.ณภัทร สัตยุตม์ (บีน) Thai Young Pharmacist Group (Thai YPG), the pharmaceutical association of Thailand under royal patronage กลุ่มเภสัชกรรุ่นใหม่, เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ มือถือ 08 6901 0415