การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 13/2561 เรื่อง “หัวข้อปัจจุบันในการจัดการทางเภสัชกรรม” (Current Issues in Pharmacy Administration)
ชื่อการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 13/2561 เรื่อง “หัวข้อปัจจุบันในการจัดการทางเภสัชกรรม” (Current Issues in Pharmacy Administration)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-010-04-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 02 -05 เมษายน 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรจากกระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, คณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวนประมาณ 50 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 26 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามกำหนด กลุ่มงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาลเป็นหน่วยหนึ่งที่มีความซับซ้อนของกระบวนงาน และจำเป็นต้องมีเภสัชกรในระดับหัวหน้างานส่วนต่าง ๆ ที่มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเป็นอย่างดี เนื่องจากกลุ่มงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาลต้องเผชิญกับความท้าทายในการทำงานท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพที่มุ่งเน้นเป้าหมายไปสู่ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโรงพยาบาล ซึ่งมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการในหลายเรื่อง เช่น ระบบการเงินการคลังสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง การพัฒนางานบริหารเวชภัณฑ์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยดำเนินงานทั้งในการให้บริการและการบริหารระดับต่าง ๆ เป็นต้น
ดังนั้น การประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อปัจจุบันในการจัดการทางเภสัชกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เภสัชกรได้มีความรู้และทักษะในการการจัดการเภสัชกรรม โดยการประชุมประกอบด้วยการเรียนรู้ผ่านการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหากรณีศึกษาจากผู้ปฏิบัติงานจริงและข้อเสนอตามมุมมองของผู้เข้าร่วมประชุมผสมผสานกัน การสอดแทรกองค์ความรู้ร่วมสมัยที่จำเป็นในเรื่องการจัดการ ซึ่งได้แก่ กฎระเบียบด้านการบริหารงานเภสัชกรรม การจัดการด้านการเงินการคลัง การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการด้านคุณภาพ และการจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศ โดยการจัดประชุมนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาบังคับหรือวิชาเลือกของหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเภสัชกรรม และรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรม) ของสภาเภสัชกรรม ทั้งนี้ ผลจากการประชุมครั้งนี้ คาดหวังให้เภสัชกรที่เข้าร่วมการประชุมสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปพัฒนาตน พัฒนาทีม และพัฒนางาน เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยต่อไป
วัตถุประสงค์
เภสัชกรผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และมีทักษะในการจัดการแก้ไขปัญหากรณีศึกษาต่าง ๆ ในหัวข้อปัจจุบันดังต่อไปนี้
1) การเงินการคลัง
2) เทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศ
3) กฎระเบียบด้านการบริหารงานเภสัชกรรม
4) ห่วงโซ่อุปทาน
5) การจัดการคุณภาพ
คำสำคัญ
Pharmacy Administration, การจัดการทางเภสัชกรรม
วิธีสมัครการประชุม
Online