การประชุมวิชาการ
MBTI : 8 ลักษณะ16 บุคลิกภาพที่เภสัชกรต้องรู้
ชื่อการประชุม MBTI : 8 ลักษณะ16 บุคลิกภาพที่เภสัชกรต้องรู้
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-005-02-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมบุรีศรีภู บูติค โฮเต็ล อ หาดใหญ่ จ สงขลา
วันที่จัดการประชุม 11 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรชุมชนและเภสัชกรในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
MBTI (หรือชื่อเต็ม Myers-Briggs Type Indicator : ตัวบ่งชี้ของคุณ Myers และ Briggs) คือ แบบทดสอบทางจิตวิทยาชนิดหนึ่ง ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและถูกใช้งานกันอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะทางฝั่งยุโรป เปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือทางจิตวิทยาอย่างหนึ่ง ที่มีไว้ใช้วัดว่าบุคลิกภาพของเราคือแบบไหนและเป็นอย่างไร แน่นอนว่าถ้าเรารู้บุคลิกภาพของตัวเองแล้ว ก็จะมีผลประโยชน์มากมายตามมา รวมถึงยังสามารถเข้าใจผู้อื่นได้ดีถ้าได้รู้ลักษณะทางบุคลิกภาพของเขาอีกด้วย ดังนั้น MBTI ในภาพรวมก็เปรียบเสมือนแบบทดสอบทางบุคลิกภาพนั่นเอง
การเรียนรู้MBTI จะช่วยให้เภสัชกรเข้าใจตัวเอง เข้าใจถึงการกระทำต่างๆ ของเรา จนอาจหาเหตุผลมาอธิบายการกระทำต่าง ๆ เหล่านั้นได้ ทำให้เราเข้าใจผู้อื่น ประยุกต์ใช้กับการให้คำแนะนำการจ่ายยาผู้ป่วย เพื่อพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของเภสัชกร
ชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ บริษัท pfizer จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดการประชุมวิชาการให้ความรู้กับเภสัชกรชุมชนและเภสัชกรผู้สนใจ ในเรื่อง MBTI: 8 ลักษณะ16 บุคลิกภาพที่เภสัชกรต้องรู้ โดยได้เชิญวิทยากรซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้เภสัชกรสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการทำงานในร้านขายยา
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เภสัชกรรับรู้บุคลิกภาพและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้
คำสำคัญ
MBTI บุคลิกภาพ