การประชุมวิชาการ
กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล (รุ่นที่ 2)
ชื่อการประชุม กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล (รุ่นที่ 2)
สถาบันหลัก สำนักบริหารการสาธารณสุข
รหัสกิจกรรม 3003-2-000-002-01-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 11 -12 มกราคม 2561
ผู้จัดการประชุม สำนักบริหารการสาธารณสุข
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 9.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ