การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการวัคซีนสำหรับเภสัชกรด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการวัคซีนสำหรับเภสัชกรด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-003-02-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 05 -06 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือกันในด้านการพัฒนาบุคลากรผู้ให้บริการด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค บุคลากรฝ่ายผลิต วิจัยและพัฒนาวัคซีน รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย และการพัฒนาอื่นๆ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนางานด้านการให้บริการการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายวิชาการด้านวัคซีนของประเทศ นั้น
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยความร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้วางแผนจัดประชุมวิชาการวัคซีนสำหรับเภสัชกรด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ที่เป็นปัจจุบัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและทางวิชาการให้แก่เภสัชกรด้านงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่มีความสนใจ ตลอดจนช่วยสนับสนุนการทำงานร่วมกันในลักษณะของสหวิชาชีพในการทำงานด้านสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ความรู้ด้านวัคซีน สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบและการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศในปัจจุบัน ตลอดจนเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และสร้างเครือข่ายการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคภายในประเทศ
คำสำคัญ
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค