การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2561
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2561
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-002-01-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 21 มกราคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกของชมรมร้านขายยาจังหวัดเชียงใหม่ และเภสัชกรที่สนใจ ประมาณ 200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 เรื่อง การเสียด แสบท้อง และกรดไหลย้อน สัญญาณของโรคกระเพาะ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดการเลือกใช้ยารักษาโรคกระเพาะและยาที่ถูกต้องเหมาะสมกับอาการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มเภสัชกรเจ้าของร้านยา
คำสำคัญ
กรดไหลย้อน