การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง“การยกเว้นการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์ตามบีซีเอส : ทฤษฎีและการประยุกต์”
ชื่อการประชุม โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง“การยกเว้นการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์ตามบีซีเอส : ทฤษฎีและการประยุกต์”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-054-12-2560
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
วันที่จัดการประชุม 09 ธันวาคม 2560
ผู้จัดการประชุม สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรขึ้นทะเบียน เภสัชกรฝ่ายผลิต เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ เภสัชกรฝ่ายประกันคุณภาพ เข้าร่วมอบรมประมาณ 100 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีการออกระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการยกเว้นการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์สำหรับผลิตภัณฑ์ยารูปแบบของแข็งชนิดรับประทานที่ปลดปล่อยยาทันที พ.ศ. 2550 ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาสูตรตำรับยาสามัญใหม่ออกสู่ท้องตลาดตามข้อกำหนดได้เร็วขึ้น นั้น เพื่อให้ผู้ประกอบการผลิตยาได้เข้าใจในหลักเกณฑ์ดังกล่าว และเงื่อนไขของระบบการจำแนกประเภทตัวยาสำคัญตามชีวเภสัชกรรม หรือบีซีเอส ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสามัญที่รวดเร็ว ประหยัด และรับประกันความเท่าเทียมในการบำบัดรักษากับยาต้นแบบได้ และในอนาคตสำนักยาอาจจะเปิดรับกรณียาเป็น BCS Class III ตาม EMA ผู้ประกอบการฯ จึงควรศึกษากรณีที่จะเป็นข้อกำหนดเพิ่มเติมซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจมากขึ้น สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบันได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการอบรมให้ความรู้กับเภสัชกรการอุตสาหกรรมได้รับทราบ เพื่อที่จะสามารถนำไปพัฒนาสู่การปฏิบัติ
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้เภสัชกรการอุตสาหกรรมในเรื่อง เรื่อง“การยกเว้นการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์ตามบีซีเอส : ทฤษฎีและการประยุกต์” เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อ คุณเอื้องฟ้า โทร. 02-863-5106, 02-866-1803 E-mail: tpma@truemail.co.th