การประชุมวิชาการ
งานประชุมวิชาการ เรื่อง “ระบบยาสัญจร ปี 2561” ครั้งที่ 2
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการ เรื่อง “ระบบยาสัญจร ปี 2561” ครั้งที่ 2
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2003-2-000-002-01-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องดอยหลวง และห้องดอยนาง โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 29 -30 มกราคม 2561
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาลชุมชนในเขตจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน (หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชนและเภสัชกรผู้ดูแลรับผิดชอบงานพ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วย สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) ซึ่งประสานความร่วมมือกับ สรพ.
ในการเยี่ยมสำรวจระบบยา และงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล ในนามขององค์กรวิชาชีพ สำหรับโรงพยาบาลที่มีความประสงค์จะขอการรับรองจากทาง สรพ. จะจัดงานประชุมสัญจรเรื่อง “ระบบยา สัญจรปี 2561” ครั้งที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 29 – วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 นี้ ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ สำหรับเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชนในเขตจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน ในรูปแบบการบรรยาย และนำเสนอกรณีศึกษา พร้อมทั้งตอบปัญหาโดยผู้เยี่ยมสำรวจระบบยาของสมาคมฯ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพ ทิศทางการพัฒนางานเภสัชกรรม และความเชื่อมโยงของระบบยา
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เภสัชกรผู้เข้าร่วมประชุม
1. รับทราบมาตรฐานวิชาชีพและระบบยาที่ต้องปฏิบัติและพัฒนาการดำเนินการเชิงระบบ
2. เข้าใจแนวคิดการพัฒนาคุณภาพ (3P, 3C-PDSA) และสามารถนำไปใช้กับการพัฒนาระบบยาให้สอดคล้องกับบริบทโรงพยาบาลตนเอง
3. เข้าใจวัตถุประสงค์ของการวางระบบงานสำคัญที่ต้องร่วมกับวิชาชีพอื่น ได้แก่ ระบบการเฝ้าระวังการแพ้ยาซ้ำ การดำเนินงานเรื่องยาความเสี่ยงสูง (High Alert Drugs), การประสานรายการยา (Medication Reconciliation) และนำไปพัฒนาการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
4. เข้าใจความสำคัญของการเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนางานและเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ได้แก่ ความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication Error) การเกิดอาการข้างเคียง (type A ADR) และการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยา
คำสำคัญ
ระบบยา