การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมสัมนาวิชาการด้านการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ชื่อการประชุม โครงการอบรมสัมนาวิชาการด้านการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รหัสกิจกรรม 1012-2-000-015-12-2560
สถานที่จัดการประชุม ห้อง Auditorium ตึก 11 มหาวิทยาลัยรังสิต
วันที่จัดการประชุม 08 ธันวาคม 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการ เภสัชกร บุคลากรสาธารณสุข และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 100 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามคำสั่งมาตรา 44 ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อแก้ปัญหาการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพล่าช้า และนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการผลิตและการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็นนวัตกรรมภายในประเทศ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดตั้งสถาบันส่งเสริมนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนากฎหมายหลักเกณฑ์ และให้คำแนะนำผู้ประกอบการในการดำเนินการเพื่อขออนุญาตสำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็นนวัตกรรม นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้มีการปรับเปลี่ยนกฎหมายและหลักเกณฑ์ใหม่ของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค เป็นผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และมีวัตถุประสงค์เพื่อสุขภาพอนามัย ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่อาจมีผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง
ในการนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งมีทีมผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญด้านการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ จึงเห็นสมควรจัดโครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับข้อมูลกฎหมายและหลักเกณฑ์ใหม่ของผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ โดยเฉพาะยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง ซึ่งมีผลต่อการทำงานของเภสัชกรด้านการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อให้มีองค์ความรู้และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในประชาคมอาเซียนได้อีกด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจากผู้เชี่ยวชาญสู่คนรุ่นใหม่
2. เป็นหนึ่งในกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (Continuing Pharmaceutical Education, CPE) เพื่อการพัฒนาตนเองของเภสัชกร ที่สนใจเข้าร่วมประชุม

คำสำคัญ
การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ ข้อมูลกฎหมายและหลักเกณฑ์ใหม่ของผลิตภัณฑ์สุขภาพ สุขภาพอนามัยของผู้บริโภค