การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 37/2560 เรื่อง “พฤติกรรมสุขภาพและการสื่อสารกับผู้ป่วย” (Patient Behavior Communications)
ชื่อการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 37/2560 เรื่อง “พฤติกรรมสุขภาพและการสื่อสารกับผู้ป่วย” (Patient Behavior Communications)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-088-11-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมสุมนต์ สกลไชย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 16 -17 พฤศจิกายน 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรจากกระทรวงสาธารณสุข เภสัชกรชุมชน คณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ และศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนประมาณ 30 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
งานบริบาลเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย เป็นบทบาทหน้าที่หนึ่งของเภสัชกร ซึ่งต้องอาศัยทั้งความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมของผู้ป่วย และต้องมีความสามารถในการสื่อสาร เพื่อให้เภสัชกรสามารถให้บริบาลเภสัชกรรมอย่างมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เภสัชกรจึงควรมีความรู้โดยเฉพาะการประยุกต์แนวคิดทางสังคมศาสตร์ในการอธิบายพฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมการแสวงหาการรักษาเยียวยา ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริบาลทางเภสัชกรรมที่เกิดขึ้น รวมทั้งความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักเบื้องต้นในการสื่อสาร การสื่อสารเพื่อการดูแลผู้ป่วย อุปสรรคในการสื่อสารและวิธีการแก้ไข รูปแบบและวิธีการให้คำปรึกษาด้านยา
วัตถุประสงค์
เพื่อฝึกอบรมเภสัชกรให้
1. มีความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่วย
2. สามารถประยุกต์ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ในการอธิบายพฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมการแสวงหาการรักษาเยียวยาของผู้ป่วย
3. ทราบลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยตลอดจน ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
4. เข้าใจหลักเบื้องต้นในการสื่อสาร อุปสรรคในการสื่อสารและวิธีการแก้ไข รูปแบบและวิธีการให้คำปรึกษาด้านยา
คำสำคัญ
Patient Behavior, Communications, พฤติกรรมสุขภาพ, การสื่อสารกับผู้ป่วย
วิธีสมัครการประชุม
Online