การประชุมวิชาการ
สัปดาห์เภสัชกรรมประจำปี 2560 ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช “ใช้ยาและสมุนไพรอย่างไรให้ปลอดภัย”
ชื่อการประชุม สัปดาห์เภสัชกรรมประจำปี 2560 ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช “ใช้ยาและสมุนไพรอย่างไรให้ปลอดภัย”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-057-10-2560
สถานที่จัดการประชุม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่จัดการประชุม 16 -20 ตุลาคม 2560
ผู้จัดการประชุม ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร แพทย์ พยาบาล ประมาณ 250 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สัปดาห์เภสัชกรรมเป็นกิจกรรมของฝ่ายเภสัชกรรมที่จัดขึ้นทุกปี ในปี พ.ศ.2560 นี้กิจกรรมที่จัดขึ้นจะแสดงถึงบทบาทหน้าที่ของเภสัชกรในโรงพยาบาล รวมถึงมีการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาและสมุนไพรอย่างเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนทั่วไปรวมถึงบุคลากรภายในโรงพยาบาลตระหนักถึงการใช้ยาและสมุนไพรอย่างถูกต้องเพื่อทำให้ผู้ใช้ยามีความปลอดภัยมากขึ้น การจัดกิจกรรมมุ่งให้ผู้ที่มาร่วมงานได้ประโยชน์และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
ซึ่งทางฝ่ายเภสัชกรรมจะจัดกิจกรรมแยกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การประชุมวิชาการสำหรับบุคลากร และกิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจด้านการใช้ยาสำหรับประชาชน
วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้บุคลากรรวมถึงประชาชนภายนอกโรงพยาบาล เข้าใจ และรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของวิชาชีพเภสัชกรรม
2.2 เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านยาให้แก่ประชาชนภายนอกรวมถึงบุคลากรภายในโรงพยาบาล โดยเน้นย้ำเรื่องการใช้ยาอย่างเหมาะสม ทั้งยาสมุนไพรและยาแผนปัจจุบัน
2.3 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่มีปัญหาหรือต้องการคำแนะนำเรื่องยาสามารถปรึกษากับเภสัชกรได้
2.4 เพื่อให้บุคลากรโดยเฉพาะเภสัชกรใหม่ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่วนรวมเป็นการสร้างความสามัคคี และฝึกการทำงานเป็นทีม
คำสำคัญ
Hospital Pharmacy Updates, drug-herb interaction, Targeted Therapy
วิธีสมัครการประชุม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่เสียค่าใช้จ่าย • การประชุมวิชาการ: o บุคลากร แพทย์ พยาบาล เภสัชกร เข้าร่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย • กิจกรรมภาคประชาชน o บุคลากรในโรงพยาบาล เด็กนักเรียน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย