การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการชมรมร้านขายยาภาคใต้
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการชมรมร้านขายยาภาคใต้
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-043-09-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องสราญรมย์ ชั้น 2 โรงแรม นิวซีซั่น สแควร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา
วันที่จัดการประชุม 17 กันยายน 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรประจำสถานบริการเภสัชกรรมชุมชนในภาคใต้ และสมาชิกชมรมร้านขายยาจังหวัดสงขลา
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ร้านขายยาเป็นด่านแรกของหน่วยงานภาคเอกชน ด้านสาธารณสุข ที่มีบทบาทในการให้คำปรึกษา แนะนำวิธีการดูแลสุขภาพชุมชนขั้นปฐมภูมิ บุคลากรประจำร้านขายยาจำเป็นอย่างยิ่งที่จักต้องพัฒนาความพร้อมและศักยภาพของตนเองในหลายๆ ด้าน ทั้งทัศนคติ องค์ความรู้ในวิชาชีพ และความรู้ในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้เป็นที่พึ่งด้านสุขภาพในภาวะที่ประชาชนมีความตื่นตัว สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพได้หลายรูปแบบ และประกอบกับมีโรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ ร่วมด้วยมากมาย
ชมรมร้านขายยาภาคใต้ จึงจัดให้มีการประชุมวิชาการแก่ร้านขายยาในภาคใต้ โดยเปิดโอกาสให้เภสัชกรประจำร้านขายยาในจังหวัดใกล้เคียง สมัครเข้าร่วมประชุม สำหรับเนื้อหาในครั้งนี้จะประกอบด้วย การจัดการคลังสินค้า ข้อมูลเกี่ยวกับภาษีที่ร้านขายาจะต้องดำเนินการ การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับมาตรการด้านภาษี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ National E-payment และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งเงื่อนไข จุดพิจารณาในการปรับตัวในส่วนการบริหารงานแบบนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา เพื่อให้เภสัชกร บุคลากรประจำร้านขายยา ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งเพิ่มเติม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการทางด้านภาษี เพื่อให้สามารถกำหนดแนวปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักวิชาชีพและกฎหมายต่อไป
วัตถุประสงค์
• เพื่อทบทวน เพิ่มเติมความรู้เกี่ยวระบบการจัดการคลังสินค้า เพื่อลดการสูญเสีย และการเสื่อมประสิทธิภาพของเภสัชภัณฑ์
• เพื่อทบทวน เพิ่มเติม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการด้านภาษีในร้านขายยาที่มีความทันสมัย
• เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพิจารณา ปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของตนเอง
• เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมระบบการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE)
คำสำคัญ
การบริหารคลังสินค้า ภาษี นิติบุคคล ร้านขายยา
วิธีสมัครการประชุม
-