การประชุมวิชาการ
โครงการ BRAND\' S Health Research Awards 2017
ชื่อการประชุม โครงการ BRAND\' S Health Research Awards 2017
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-028-11-2560
สถานที่จัดการประชุม ห้องสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
วันที่จัดการประชุม 16 -17 พฤศจิกายน 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักโภชนาการ และนักวิชาการอื่นๆ จำนวน 800 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สุขภาพเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิตและการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลด้านสุขภาพและสาธารณสุขของประเทศชาติจึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุขตามนโยบายรัฐบาลที่จะนำ
ประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 โดยตั้งเป้าหมายให้ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” ดังนั้นพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะต้องส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนรักสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุขได้มีการพัฒนาความรู้ด้านพฤติกรรมสุขภาพของคนไทย เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือครอบครัว ชุมชน และสังคมได้ โดยการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุขระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะนำประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 (Thailand 4.0) รองรับอนาคตสังคมเมือง และสังคมผู้สูงอายุ โดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตั้งเป้าหมายให้ปี พ.ศ.2579 เป็นผู้นำด้านการแพทย์และสาธารณสุข 1 ใน 3 ของเอเชีย โดยการพัฒนาความเป็นเลิศใน 4 ด้านคือ 1) การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 2) ระบบบริการ 3) การพัฒนาคน และ 4) ระบบบริหารจัดการ
ประเทศไทยยุค 4.0 เน้นการสร้างค่านิยมในสังคม (Value Based Society) ในการพัฒนาขีดความสามารถของประชาชน การสร้างเสริมสุขภาพ หรือ Health Promotion นั้นเป็นกระบวนการสร้างค่านิยม สนับสนุนให้ประชาชนมีสมรรถนะในการควบคุม และปรับปรุงสุขภาพของตนเองเพื่อบรรลุซึ่งสุขภาวะ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อม และจิตวิญญาณ อีกทั้งยังสามารถควบคุมปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพ
ด้วยเห็นถึงความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพในสังคมไทยยุค 4.0 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ชมรมโภชนวิทยามหิดล สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต และ มูลนิธิเซเรบอสเพื่อการวิจัยสุขภาพของคนไทย จึงจัดประชุมวิชาการหัวข้อ “Food, Nutrition and Health Promotion toward Aging Society 4.0” เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพ รวมถึงเผยแพร่งานวิจัยใหม่ๆ ที่น่าสนใจให้แก่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการและนักวิชาการ ผู้ซึ่งมีบทบาทโดยตรงต่อการส่งเสริมสุขภาพและการให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพสมอง ร่างกายและจิตใจ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมวิชาการครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าประชุมทุกท่านที่จะนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพในสังคมไทยยุค 4.0
2. เพิ่มพูนความรู้ด้านการใช้อาหารและโภชนาการในการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง
3. ตระหนักถึงบทบาทของบุคลากรทางการแพทย์ในการเสริมสร้างสุขภาพแก่ประชาชน
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
มูลนิธิเเซเรบอสเพื่อการวิจัยสุขภาพของคนไทย