การประชุมวิชาการ
การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน ครั้งที่ 3/2560 ประเด็นการเรียนรู้ : บทบาทเภสัชกรร้านยากับการให้คำปรึกษาอาการนอนไม่หลับและการใช้โปรไบโอติก
ชื่อการประชุม การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน ครั้งที่ 3/2560 ประเด็นการเรียนรู้ : บทบาทเภสัชกรร้านยากับการให้คำปรึกษาอาการนอนไม่หลับและการใช้โปรไบโอติก
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-046-09-2560
สถานที่จัดการประชุม อาคารฟาร์มาฮอฟ ถนนอรุณอัมรินทร์ กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 15 กันยายน 2560
ผู้จัดการประชุม หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ สังกัดบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านยา และเภสัชกรทั่วไปที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันกลุ่มคนวัยทำงานในสังคมมีรูปแบบวิถีการใช้ชีวิตอย่างเร่งด่วนมากขึ้นเนื่องจากสภาพทางสังคมที่มีภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น ในขณะเดียวกันประชากรสูงวัยก็มีมากขึ้นตามลำดับ เพราะมีการคิดค้นระบบเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยทำให้เกิดความสะดวกในการดำเนินชีวิตรวมถึงการรักษาโรคต่างๆ แต่ทว่าปัญหาที่มีพบทั้งในกลุ่มคนวัยทำงานและผู้สูงวัยคือปัญหาด้านสุขภาพ โดยกลุ่มโรคที่พบในกลุ่มคนดังกล่าว เช่น กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable diseases, โรคในระบบทางเดินอาหาร โรคที่เกี่ยวข้องกับสภาวะทางจิต เป็นต้น
ในปัจจุบันกลุ่มคนวัยทำงานและกลุ่มผู้สูงอายุมักมีปัญหาสุขภาพที่คล้ายคลึงกัน โดยมีสาเหตุอันเนื่องมาจากการเลือกรับประทานอาหาร สภาพการใช้ชีวิตประจำวัน ความกดดันของงานที่ได้รับมอบหมาย ระยะเวลาของการทำงาน จำนวนชั่วโมงของการนอนหลับ รวมถึงสภาพจิตใจต่อการทำงาน ทั้งนี้กลุ่มโรคที่มักพบในกลุ่มคนวัยทำงาน คือ กลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ โรคกระเพาะอาหารอักเสบ โรคท้องผูก โรคกรดไหลย้อน โรคตับอักเสบ เป็นต้น นอกจากนี้ปัญหาสุขภาพดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดภาวนะการนอนไม่หลับหรือหลับได้ยากขึ้นตามมา ทั้งนี้การใช้ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รวมทั้งการได้รับคำปรึกษาที่ดีจากบุคลากรทางการแพทย์ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้
ในการนี้ หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ สังกัดบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เล็งเห็นการให้ความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัยแก่เภสัชกรในด้านการป้องกันและการรักษาอาการนอนไม่หลับและการใช้โปรไบโอติกเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ทั้งนี้การให้ความรู้ดังกล่าวจะส่งผลให้เภสัชกรมีความรู้และความเข้าใจที่ดีขึ้นในการให้คำแนะนำที่ถูกต้อง เหมาะสมกับผู้ป่วยได้มากขึ้น รวมทั้งเภสัชกรที่เข้าร่วมอบรมจะให้คำปรึกษาด้วยความมั่นใจ และส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาที่ถูกต้องและเหมาะสม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรสามารถแนะนำสุขลักษณะการนอนหลับ และทางเลือกที่เหมาะสม เพื่อป้องกันและรักษาอาการนอนไม่หลับ (Insomnia) รวมถึงลดการใช้ยานอนหลับที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
2. ให้ความรู้เรื่อง Probiotic พร้อมการศึกษาทางคลินิกเพื่อการป้องกันและรักษาโรคในทางเดินอาหาร ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ และผู้สูงวัย อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
การสมัคร สมัครทาง e-mail Siwakarn.p@dksh.com ตอบรับ ทาง e-mail Siwakarn.p@dksh.com ติดต่อสอบถาม โทร 02 3015467, 090-9311878, e-mail Siwakarn.p@dksh.com