การประชุมวิชาการ
การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน ครั้งที่ 2/2560
ชื่อการประชุม การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน ครั้งที่ 2/2560
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-045-09-2560
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ
วันที่จัดการประชุม 24 กันยายน 2560
ผู้จัดการประชุม หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ สังกัดบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านยา และเภสัชกรทั่วไปที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เภสัชกรชุมชน มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพ ให้กับประชาชนในชุมชนตลอดมา แต่การดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันด้วยพฤติกรรมต่างๆ ที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ง่าย ดังนั้น การก้าวทันโรค พร้อมข้อมูลที่ทันสมัย มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มพูนความรู้ให้กับเภสัชกร เพื่อประสิทธิภาพในการเลือกใช้ยา รวมถึงการให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยอย่างถูกต้องและเหมาะสม
โรคกระเพาะอาหาร ดูจะคุ้นเคยสำหรับคนทั่วไป และ พบว่ามีอัตราการเกิดเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อมีอาการปวดท้อง จุก เสียด หลายคนจึงคิดถึงโรคกระเพาะก่อนเป็นสาเหตุแรก แต่เราจะทราบได้อย่างไรว่า อาการปวดท้องนั้นสัมพันธ์กับโรคนี้เสมอไป ลักษณะการปวดท้องแบบไหนที่คุณไม่อาจนิ่งนอนใจ รวมถึงการที่ผู้ป่วยปล่อยปละละเลย ก็อาจกลายเป็นโรคในกระเพาะที่ร้ายแรงขึ้น ดังนั้น การได้รับคำปรึกษา การรักษาด้วยยา และการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเริ่มมีอาการ จึงมีความสำคัญยิ่ง
นอกจากนี้ในประเทศไทย ยังพบว่าจำนวนผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง มีจำนวนมากขึ้น โดยเฉพาะสังคมเมืองที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย และขาดการออกกำลังกาย ภาวะไขมันในเลือดสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมากมาย และเป็น
ปัจจัยสําคัญต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ดังนั้นผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงจึงจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือใช้ยาในการควบคุม และรักษา โดยที่ผู้ป่วยแต่ละรายจะมีเป้าหมายของการรักษา และชนิดของยาที่ใช้แตกต่างกันไป เภสัชกรจึงมีบทบาทสำคัญเช่นกัน ในการให้คำแนะนำในการดูแลตนเองของผู้ป่วย และรับประทานยาอย่างถูกต้อง สม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยให้สามารถควบคุมโรคได้ดี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ แนวทางการประเมิน วิเคราะห์อาการ และพิจารณาการจ่ายยาในผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารซึ่งพบบ่อยในร้านยา เพื่อการป้องกัน รักษา และปฎิบัติตนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เพิ่มเติม และอัพเดทความรู้ในเรื่อง โรคไขมันในเลือดสูง ซึ่งเภสัชกรชุมชนเองจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ยาควบคุมระดับไขมันอย่างถูกต้อง เหมาะสม และพร้อมที่จะให้คำปรึกษาแก่ประชาชนในการดูแลตนเอง และให้ความร่วมมือในการใช้ยาอย่างเคร่งครัด
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
สมัครทาง E-mail ที่ dhiza.k@dksh.com , worawat.s@dksh.com ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน: ท่านละ 900 บาท