การประชุมวิชาการ
การอบรมวิชาการทางเครื่องสำอาง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
ชื่อการประชุม การอบรมวิชาการทางเครื่องสำอาง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-041-07-2560
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่จัดการประชุม 29 -24 กันยายน 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการ เภสัชกร หรือผู้สนใจทั่วไปที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 38 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันเครื่องสำอางจัดเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน จึงทำให้อุตสาหกรรมเครื่องสำอางมีการเติบโตอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้สนใจประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสำอางทั้งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผู้ประกอบการมีความจำเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจในหลักการและทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทางเครื่องสำอาง เพื่อใช้เป็นความรู้พื้นฐานสำหรับการเรียนรู้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีคุณภาพในขั้นต่อไป ดังนั้น ทางภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้เปิดการประชุมอบรมวิชาการทางเครื่องสำอาง ให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไปได้เข้าร่วมการอบรม โดยรายวิชานี้มีเนื้อหารายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางประเภทต่าง ๆ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ คือ ประเภทของเหลว กึ่งแข็ง ของแข็ง และอื่นๆ และแต่ละประเภทยังแบ่งออกเป็นรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ คือ ประเภทของเหลว ได้แก่ solutions, oils, suspensions, lotions, liniments ประเภทกึ่งแข็ง ได้แก่ creams, ointments, pastes, sticks, gels ประเภทของแข็ง ได้แก่ powders, compacted powders และประเภทอื่นๆ ได้แก่ masks, patches, foams, aerosols ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางรูปแบบเหล่านี้ทั้งหมด โดยเนื้อหาจะประกอบด้วย บทนำสู่ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ประวัติความเป็นมา คำจำกัดความ ลักษณะ ชนิด ส่วนประกอบ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง หลักการการเตรียม ข้อดีข้อเสีย และตัวอย่างของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีจำหน่ายในแต่ละรูปแบบ รวมทั้ง ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการการคำนวณพื้นฐานที่ใช้ในการเตรียมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางด้วย และให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สำหรับผิวหนังในกลุ่มที่บำรุงปรับสภาพผิว ปกป้อง ทำความสะอาดผิว ให้ความขาวกระจ่าง รวมทั้งผลิตภัณฑ์สำหรับผิวบอบบางแพ้ง่าย
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ทางเครื่องสำอาง และการคำนวณที่เกี่ยวข้องการเตรียมผลิตภัณฑ์
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
สมัครที่เว็บไขต์ของหน่วยศึกษาต่อเนื่องของคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (www.pharm.chula.ac.th/ce) ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 โดยมีค่าธรรมเนียมในการสมัครครั้ง/วันละ 2,500.00 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ทั้งโปรแกรมการอบรม เป็นเงินทั้งสิ้น 15,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งชำระเงินโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย สาขาสยามสแควร์ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 174-2-06587-1 ชื่อบัญชี “คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เมื่อโอนเงินแล้วให้ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ E-mail: ce.pharm.chula@gmail.com แจ้งชื่อผู้เข้าประชุม พร้อมระบุ “การประชุม cosmetics” ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560