การประชุมวิชาการ
โครงการบูรณาการองค์ความรู้การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทยรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 (องค์ที่ 1)
ชื่อการประชุม โครงการบูรณาการองค์ความรู้การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทยรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 (องค์ที่ 1)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รหัสกิจกรรม 1012-2-000-010-08-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้อง Auditorium ตึก 6-200 (อาคาร Student Center) มหาวิทยาลัยรังสิต
วันที่จัดการประชุม 17 -18 สิงหาคม 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร อาจารย์เภสัชกร และนิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์ นักวิจัย และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 7.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพร ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560-2564) ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการวิจัยการแพทย์และสมุนไพร รวมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้สมุนไพรทดแทนหรือการใช้สมุนไพรในยาสำเร็จรูป ทั้งยาแผนปัจจุบันและแผนโบราณมากขึ้น โดยมีการใช้ในรูปแบบของพืชสมุนไพรสด หรือสมุนไพรแห้ง ทั้งในรูปเครื่องยาหรือผงยา และนำมาใช้เป็นส่วนผสมของตำรับยาต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการบริโภค นอกจากนั้นยังมีการใช้สมุนไพรในรูปแบบอื่นๆ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง เป็นต้น โดยพบว่าแนวโน้มการใช้ยาสมุนไพรในประเทศไทยมีมากขึ้น มีการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรแปรรูปเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก โดยมีมูลค่าการใช้สมุนไพรสูงถึงปีละ 14,000 ล้านบาท ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุมคุณภาพของยาสมุนไพร และใช้ในการอ้างอิงสำหรับการขึ้นทะเบียน ตำรับยาสมุนไพร เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในคุณภาพประสิทธิภาพและความปลอดภัยของพืชสมุนไพรที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ปัจจุบันมีนักวิจัยไทยที่ศึกษาและสร้างองค์ความรู้ด้านเภสัชกรรมสมุนไพรอยู่ไม่น้อย โดยมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านวารสารระดับนานาชาติและระดับชาติ แต่องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นนั้นมีอยู่กระจัดกระจายในหลายแหล่งและหลายรูปแบบ ซึ่งมิได้มีการนำมาบูรณาการกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อวงการสมุนไพรไทย ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งมีทีมคณาจารย์และนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญและมุ่งเน้นศึกษาวิจัยด้านสมุนไพร จึงเห็นสมควรดำเนินโครงการเพื่อบูรณาการองค์ความรู้ด้านเภสัชกรรมสมุนไพรไทยเข้าด้วยกันเพื่อประโยชน์ ทั้งในการวิจัยและพัฒนาระดับห้องปฏิบัติการ การผลิตในระดับอุตสาหกรรม และการนำสมุนไพรไปใช้ในระดับประเทศ และสามารถต่อยอดเป็นฐานความรู้ของประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในประชาคมอาเซียนอีกด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
2. เพื่อจัดการความรู้ด้านที่เกี่ยวข้องสำหรับการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทย
3. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านที่เกี่ยวข้องจากผู้เชี่ยวชาญสู่คนรุ่นใหม่
4. เป็นหนึ่งในกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (Continuing Pharmaceutical Education, CPE) เพื่อการพัฒนาตนเองของเภสัชกร ที่สนใจเข้าร่วมประชุม
คำสำคัญ
สมุนไพร การวิจัยและพัฒนา ไทยแลนด์4.0
วิธีสมัครการประชุม
สามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ที่ ธนาคาร ทหารไทย สาขาตลาดสี่มุมเมือง-รังสิต เลขที่บัญชี 099-2-24742-9 ชื่อบัญชี โครงการประชุมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต