การประชุมวิชาการ
โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 3/2560 เรื่อง Pharmaceutical Care in Geriatric Patients : A Practical Point for Pharmacists ( การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยสูงอายุ : ประเด็นเชิงปฏิบัติสำหรับเภสัชกร )
ชื่อการประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 3/2560 เรื่อง Pharmaceutical Care in Geriatric Patients : A Practical Point for Pharmacists ( การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยสูงอายุ : ประเด็นเชิงปฏิบัติสำหรับเภสัชกร )
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-026-08-2560
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10 กองกุมารเวชกรรม อาคารพัชรกิติยาภา รพ.พระมงกุฎเกล้า
วันที่จัดการประชุม 20 สิงหาคม 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย จำนวนประมาณ 90 คน 1. เภสัชกร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 2.เภสัชกร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 3.เภสัชกร สังกัดกองทัพบก 4. เภสัช
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 7 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
จากการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากรไทยในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมา พบว่าสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป) ต่อประชากรวัยอื่นเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยคาดการณ์ว่าในปี 2593 ประเทศไทยจะมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น เป็น 72,969 พันคน จากปี 2553 ที่มีจำนวนผู้สูงอายุ เท่ากับ 64,568 พันคน โดยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 13 ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าในอีก 10-20 ปีข้างหน้า สังคมไทยอาจเป็นสังคมผู้สุงอายุอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ปัญหาที่ตามมาของคุณภาพชีวิตประชากรภายในประเทศ โดยเฉพาะประชากรสูงอายุต่อปัญหาสุขภาพ มักเกิดจากความเสื่อมถอยของร่างกาย จึงส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านร่างกายและจิตใจ
ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้ป่วยสูงอายุ คือโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคติดเชื้อ โรคไตเรื้อรัง ภาวะทุพ-โภชนาการ โรคพาร์คินสันหรือภาวะความจำเสื่อม เป็นต้น การใช้ยาหรือวัคซีนต่างๆในผู้ป่วยสูงอายุ ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยป้องกันหรือชะลอให้การเกิดโรคต่างๆได้ ดังนั้นบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะเภสัชกร จึงมีส่วนสำคัญต่อการช่วยดูแลผู้ป่วยสูงอายุเป็นอย่างมาก จึงควรเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
ด้วยเหตุผลข้างต้นที่คำนึงถึงความสำคัญของปัญหาสุขภาพในสังคมผู้สูงอายุและบทบาทของเภสัชกร กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้จัดการประชุมวิชาการขึ้น โดยอาศัยความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจต่อการดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุในด้านต่างๆ อันเป็นการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพที่ดีต่อการดูแลผู้ป่วยสูงอายุอย่างสูงสุด

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจต่อการดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุในด้านต่างๆ
คำสำคัญ
Geriatric patients, vaccination, chronic kidney disease, medical nutrition, dementia
วิธีสมัครการประชุม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกัลยา อรวิเชียร (โทรศัพท์ 08-9918-3921 โทรสาร 034-244463) สมัคร online ที่ http://www.pharm.su.ac.th/pharmsu/New/Th/news/newsConf2.php