การประชุมวิชาการ
“การประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์สามสถาบัน พ.ศ.2560: จุฬาฯ-รามาฯ-ศิริราช” (Joint Conference in Medical Sciences 2017: Chula – Rama – Siriraj) Theme: Hand in hand towards healthy Society - ร่วมมือกันสรรสร้างสุขภาวะของสังคม
ชื่อการประชุม “การประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์สามสถาบัน พ.ศ.2560: จุฬาฯ-รามาฯ-ศิริราช” (Joint Conference in Medical Sciences 2017: Chula – Rama – Siriraj) Theme: Hand in hand towards healthy Society - ร่วมมือกันสรรสร้างสุขภาวะของสังคม
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-049-09-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
วันที่จัดการประชุม 13 -15 กันยายน 2560
ผู้จัดการประชุม ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช
กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ และการสาธารณสุข ทุกสาขา ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ไม่ต่ำกว่า 4,000 คน จาก
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 78.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์ทั้ง 3 สถาบัน มีภารกิจที่สำคัญ คือ การผลิตบัณฑิตแพทย์ การวิจัย การให้บริการทางการแพทย์ และการจัดการศึกษาต่อเนื่องสำหรับแพทย์และบุคลากรในสายวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดังนั้นผลงานทางวิชาการและงานวิจัยต่างๆ จำเป็นต้องมีการเผยแพร่ทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการแพทย์ ผลงานบางอย่างจำเป็นต้องเผยแพร่เพื่อชี้นำสังคม เพิ่มประสิทธิภาพ และประกันคุณภาพในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนของประเทศ ตลอดจนเพื่อเป็นการตอบแทนต่อสังคมด้วยการนำเสนอทั้งความรู้และสาระให้แก่ประชาชน ในด้านการดูแลรักษาสุขภาพ และการป้องกันโรค จากอดีตจนกระทั่งปัจจุบัน วิชาความรู้รวมทั้งเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น และเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีผลต่อเวชปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและถูกต้อง บุคลากรทางการแพทย์จึงมีความจำเป็นต้องติดตามความรู้ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
คณะแพทยศาสตร์ทั้งสามสถาบันจึงได้จัดการประชุม JCMS 2017 ขึ้น ซึ่งนับเป็นการประชุมวิชาการทางการแพทย์ครั้งที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย โดยการประชุมดังกล่าวจะจัดขึ้นทดแทนงานประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2560 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์
3.1. เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงและบูรณาการวิชาการในสาขาต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ทั้ง 3 สถาบันที่ร่วมจัดการประชุม และจากสถาบันอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
3.2. เพื่อแสดงผลงานความก้าวหน้าทางด้านวิชาการและการวิจัย ทั้งด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งเป็นผลผลิตของคณะแพทยศาสตร์ โดยเฉพาะงานที่เกิดจากความร่วมมือของทั้งสามสถาบัน ให้แก่แพทย์ บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ
3.3. เพื่อฟื้นฟูความรู้ทางวิชาการแพทย์ ทั้งในหลักการพื้นฐานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทางการแพทย์ ตลอดจนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3.4. เพื่อให้แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และนิสิตนักศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ
คำสำคัญ
healthy Society
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อที่ ... คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย