การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้เภสัชกร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 เรื่อง “การประเมินและจ่ายยาในอาการปวดท้อง”
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้เภสัชกร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 เรื่อง “การประเมินและจ่ายยาในอาการปวดท้อง”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-032-11-2560
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุม 123 ชั้น 12 ตึกไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 16 พฤศจิกายน 2560
ผู้จัดการประชุม บริษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จำกัด
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านยา ซูรูฮะ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 9 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การศึกษาอย่างต่อเนื่องของเภสัชกร เป็นสิ่งที่ บริษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความสำคัญ จึงจัดให้มีกิจกรรมการฝึกอบรมประจำเดือน เป็นตารางของแต่ละปี เพื่อให้เภสัชกรประจำสาขา ได้มีโอกาสหมุนเวียนเข้ามาศึกษา / ทบทวนความรู้ และสอบถามปัญหาที่พบในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่ทันสมัย สามารถนำมาประยุกต์เพื่อวินิจฉัยอาการ และเลือกยาที่สมเหตุสมผล ถูกตรงกับโรคของผู้มารับบริการ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรได้รับความรู้เรื่องการประเมินและจ่ายยาในอาการปวดท้อง
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
*** รับสมัครเฉพาะเภสัชกรร้านยา ซูรูฮะ เท่านั้น ***