การประชุมวิชาการ
Medication Safety Management System; MSMS
ชื่อการประชุม Medication Safety Management System; MSMS
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-024-05-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ หองประชุมสุนาลินี นิโครธานนท คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วันที่จัดการประชุม 03 -04 พฤษภาคม 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย คณาจารย์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเภสัชกรพี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงาน จำนวน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม ด้านการบริหารจัดการด้านยาเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา เป็นการฝึกปฏิบัติการประยุกต์หลักการจัดการ ครอบคลุมกระบวนการหลักในระบบการจัดการด้านยาสำหรับสถานพยาบาล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องมาตรฐานงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล และมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพอื่น ๆ การจัดการความเสี่ยงด้านยา การประเมินตนเอง การสื่อสาร การวิเคราะห์ปัญหา การทำงานเป็นทีม การความเชื่อมโยงและสัมพันธภาพที่ดีกับบุคลากรการแพทย์ในทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อมุ่งหวังให้เภสัชกรที่จบการศึกษาไปแล้วสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรอบด้านในการประยุกต์ศาสตร์ในการบริหารจัดการ เข้ากับองค์ความรู้พื้นฐานทางด้านเภสัชบำบัด ในปีพ.ศ. 2555 สภา-เภสัชกรรมได้จัดทำโครงสร้างหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร 6 ปีขึ้นเพื่อใช้กับหลักสูตรที่ยื่นขอรับรองจากสภาเภสัชกรรมเพื่อใช้ในการรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป โดยกำหนดให้รายวิชาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการบริหารจัดการด้านยาเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาจัดเป็นวิชาบังคับ 1 ใน 4 ของรายวิชาบังคับทั้งหมด ดังนั้น ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงมีความประสงค์ที่พัฒนาศักยภาพของแหล่งฝึกปฏิบัติงานโรงพยาบาลให้มีความพร้อมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพในการเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการด้านยาเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้คณาจารย์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเภสัชกรพี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานมีความเข้าใจรูปแบบและกรอบการฝึกปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการด้านยาเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา
2) เพื่อเพิ่มศักยภาพของแหล่งฝึกปฏิบัติงานโรงพยาบาลให้มีความพร้อมในการเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการด้านยาเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา
คำสำคัญ
Medication Safety Management System; MSMS
วิธีสมัครการประชุม
-