การประชุมวิชาการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเตรียมยาเฉพาะทางด้านโรคผิวหนัง
ชื่อการประชุม การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเตรียมยาเฉพาะทางด้านโรคผิวหนัง
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-023-05-2560
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง
วันที่จัดการประชุม 03 -04 พฤษภาคม 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เทคนิคการเตรียมยา,ยาโรคผิวหนัง
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้จังหวัดตรัง เล็งเห็นถึงบทบาทในการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางด้านเภสัชกรรม และเพื่อเป็นการพัฒนา ฟื้นฟูความรู้ด้านการผลิตยาให้แก่เภสัชกรที่ปฏิบัติงานด้านการผลิตยาในโรงพยาบาล รวมทั้งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมที่เป็นผู้ช่วยสำคัญของเภสัชกรในงานผลิตยา จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเตรียมยาเฉพาะทางด้านโรคผิวหนัง ขึ้น เพื่อให้เภสัชกรและเจ้าพนักงานเภสัชกรรมที่ปฏิบัติงานด้านการผลิตยา มีองค์ความรู้ด้านการเตรียมยาที่เป็นปัจจุบัน สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้เดิมกับองค์ความรู้ใหม่และข้อกำหนดด้านคุณภาพ สามารถเตรียมยาเฉพาะทางด้านโรคผิวหนัง รวมถึงสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานด้านการผลิตยา ทำให้เภสัชกรได้พัฒนางานในส่วนที่รับผิดชอบได้เต็มที่ตามศักยภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยโดยรวม นอกจากนี้ทางงานผลิตยายังเล็งเห็นถึงโอกาสการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายของงานผลิตยาในโรงพยาบาล โดยงานผลิตยา โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้จังหวัดตรัง จะช่วยเป็นตัวกลางและให้การสนับสนุนด้านวิชาการเภสัชกรรมและด้านยาเฉพาะทางโรคผิวหนัง อันจะนำมาซึ่งความช่วยเหลือร่วมมือกันและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างโรงพยาบาลเครือข่ายและโรงพยาบาลต่างๆ ในเขตภาคใต้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคผิวหนังและยารักษาโรคผิวหนัง
2. เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้ฟื้นฟูความรู้ ทฤษฎี และหลักการ ในการพัฒนาและเตรียมยาเฉพาะทางด้านโรคผิวหนังในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการประเมินและควบคุมคุณภาพยาเตรียม
3. เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและเตรียมสูตรตำรับได้
4. เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้ทบทวน ฝึกฝนทักษะและเทคนิคการเตรียมยาที่ถูกต้อง
5. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและเครือข่ายของงานผลิตยาในโรงพยาบาล
คำสำคัญ
เภสัชกรทั่วไป
วิธีสมัครการประชุม
-