การประชุมวิชาการ
การประชุมสัมมนาตามโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค เขตภาคกลาง ปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒
ชื่อการประชุม การประชุมสัมมนาตามโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค เขตภาคกลาง ปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-2-000-011-05-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุม โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท หัวหิน-ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
วันที่จัดการประชุม 03 -04 พฤษภาคม 2560
ผู้จัดการประชุม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสระบุรี
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่จากสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตภาคกล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 8.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบัน บริบทของสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เปลี่ยนอย่างรวดเร็ว โครงสร้างประชากรไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ พฤติกรรมด้านสุขภาพของประชาชนที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อ (Non-communicable diseases :NCDs) มากขึ้น โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นจากการคมนาคมที่เชื่อมต่อทั้งโลก การโฆษณาสินค้ายาและเวชภัณฑ์ต่างๆทางสื่อออนไลน์ที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ล้วนส่งผลให้กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดกรอบยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน Service Excellence เป็นยุทธศาสตร์ลำดับที่สอง เน้นการบริการที่เป็นเลิศ หมายถึง การให้ความสำคัญของระบบบริการสุขภาพ โดยเน้นหนักทั้ง ระบบปฐมภูมิ (primary care) ระบบบริการตาม Service plan และ การพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellence Center) การบรรลุยุทธศาสตร์ได้จำต้องอาศัยการประสานพลังเครือข่ายในการทำงาน โดยเฉพาะงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ต้องใช้ความรวดเร็ว และแนวทางปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ และการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของจังหวัดในเขตภาคกลาง โดยมีเครือข่ายในส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง ได้แก่ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นต้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของเครือข่ายในเขตจังหวัดภาคกลาง
2. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้และประสบการณ์ ในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
คำสำคัญ
เครือข่าย, คุ้มครองผู้บริโภค, ผลิตภัณฑ์สุขภาพ, เขตภาคกลาง