การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ “สังคมร่วมใจ...ห่วงใยสุขภาพ” วันที่ 21 มิุถนายน 2560 ห้องประโชติ เปล่งวิทยา 1-2 อาคารส่วนปาฐอาศรม คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ “สังคมร่วมใจ...ห่วงใยสุขภาพ” วันที่ 21 มิุถนายน 2560 ห้องประโชติ เปล่งวิทยา 1-2 อาคารส่วนปาฐอาศรม คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-013-06-2560
สถานที่จัดการประชุม วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประโชติ เปล่งวิทยา 1-2 อาคารส่วนปาฐอาศรม คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร
วันที่จัดการประชุม 21 -23 มิถุนายน 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย 1.1 อาจารย์ นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา จำนวน ..50.... คน 1.2 ครู ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ......30.........คน 1.3 ผู้สนใจทั่วไป จำนวน .....20....... คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ได้มีการพัฒนาไปในหลายด้าน เช่น การเมือง สังคม และวัฒนธรรมที่รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจและประเทศอื่นๆ ทั่วโลกผ่านเทคโนโลยีทางอินเตอร์เน็ต นอกจากนั้นประเทศไทย ได้มีจำนวนประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปี เพิ่มจำนวนมากขึ้นและงานวิจัยและรายงานจากสถาบันต่างๆ ได้ชี้ว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มตัว (ภายในปีพ.ศ. 2566) ผลจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะส่งผลกระทบที่ชัดเจนโดยเฉพาะในระบบสุขภาพของประเทศไทย ในปัจจุบันการดูแลสุขภาพ เป็นเรื่องที่คนในสังคมไทยให้ความสนใจและตระหนักถึงความสำคัญในการใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น ดังนั้น หากมีการเตรียมตัวที่ดี จะทำให้คนไทย เด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน รวมทั้งผู้สูงอายุที่จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นมีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุข ในส่วนของสภาวิชาชีพ สภาเภสัช ได้ทำงานต่อเนื่องในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องยาให้กับประชาชนไทยอย่างถูกต้อง เสริมสร้างสมรรถนะของเภสัชกรให้มีความรู้รอบด้านทั้งเรื่องยาและสุขภาพ รวมทั้งสมุนไพรไทยเห็นได้จากการจัดสัปดาห์เภสัช ในปี 2559 ในคำขวัญการจัดงานคือ “ดูแลผู้สูงวัย ใช้ยาปลอดภัย และเป็นสุข”
คณะเภสัชศาสตร์ เป็นคณะวิชาหนึ่งที่มีบทบาทในการผลิตเภสัชกรที่มีคุณภาพ เป็นบุคลากรที่ช่วยจัดการดูแลปัญหาเรื่องยาและสุขภาพให้กับ ทีมงานสุขภาพ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และวิชาชีพอื่นๆ ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้กำหนดการประชุมวิชาการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมทักษะ ความรู้และวิทยาการใหม่ๆ และรวมทั้งเทคโนโลยีในปัจจุบันหรืออนาคต ที่จะช่วยให้ประเทศไทยก้าวพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงและก้าวเข้าสู่สังคมที่ต้องเผชิญกับโรคภัยต่างๆ การดูแลตนเองและสังคมสูงวัยได้อย่างมั่นคง โดยเภสัชกร นอกจากจะให้คำปรึกษาด้านยา ยังสามารถจัดทำสื่อเผยแพร่และเปิดช่องทางการสื่อสารกับประชาชน และสหวิชาชีพ เพื่อให้การบริการด้านสุขภาพมีคุณภาพ ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ประชาชนพึ่งพิงตนเองในการดูแลสุขภาพ ป้องกันโรคโดยการประชุมวิชาการครั้งนี้คาดหวังว่าเภสัชกรที่ได้เข้าร่วมอบรมในโครงการฯ นำสิ่งที่ได้รับการอบรม ถ่ายทอดไปเป็นประโยชน์และร่วมกับทีมงานวิชาชีพอื่นๆ ในแต่ละโรงพยาบาล สถานประกอบการ หรือสถานที่อื่นๆ ส่งผลต่อประชาชนที่จะได้รับการดูแลเรื่องยาและสุขภาพ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการทำงานที่รองรับการเปลี่ยนแปลงด้งกล่าวได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์
1 เพื่อเตรียมความพร้อมของเภสัชกร และบุคลากรทางสุขภาพ กับการดูแลสุขภาพผู้ป่วยรวมทั้งสังคมสูงวัย
2 เพื่อให้เภสัชกร และบุคลากรทางสุขภาพ เข้าใจและพัฒนาความรู้ ความสามารถในการจัดการปัญหาทางสุขภาพ รวมทั้งปัญหาของสังคมสูงวัย อันได้แก่ โรคเรื้อรัง การดูแลสุขภาพ และการใช้ยาและสมุนไพร
3 เพื่อให้ประชาชนไทย รวมทั้งสังคมสูงวัยได้รับการดูแลเอาใจใส่ จากเภสัชกรและบุคลากรทางสุขภาพตามหลักวิชาการ และวัฒนธรรมของสังคมไทย
คำสำคัญ
สังคมผู้สูงอายุ, ยาเพื่อชีวิต, วัคซีน, บริบาลเภสัชกรรม, Prevention of 3Ds, Drug Discovery
วิธีสมัครการประชุม
คุณกัลยา อรวิเชียร 081-9183921 หรือ 034-244463