การประชุมวิชาการ
ตัวชี้วัดเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนทางยาและเตรียมความพร้อมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพบริบาลเภสัชกรรมด้านการจัดการระบบยา
ชื่อการประชุม ตัวชี้วัดเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนทางยาและเตรียมความพร้อมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพบริบาลเภสัชกรรมด้านการจัดการระบบยา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
รหัสกิจกรรม 1011-2-000-004-04-2560
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่จัดการประชุม 19 เมษายน 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล จำนวน 15 แห่ง
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ระบบยาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการรักษาพยาบาลที่สำคัญยิ่ง ดังนั้น การมีความรู้ด้านระบบยาจึงจำเป็นสำหรับระบบงานในโรงพยาบาลทั้งหมดได้อย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
พัฒนาเภสัชกรโรงพยาบาลให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนทางยาและสามารถนำความรู้ไปต่อยอดพัฒนารพ.ของตนเองได้อย่างยั่้งยืน
คำสำคัญ
ระบบยา การจัดการด้านยา ความคลาดเคลื่อนทางยา