การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการเภสัชกรจังหวัดพะเยา ประจำปี 2560
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการเภสัชกรจังหวัดพะเยา ประจำปี 2560
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
รหัสกิจกรรม 1011-2-000-003-04-2560
สถานที่จัดการประชุม ตึกอาคาร ICT (ห้อง ICT 1247)
วันที่จัดการประชุม 30 เมษายน 2560
ผู้จัดการประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มเป้าหมาย 1 เภสัชกรร้านยาในจังหวัดพะเยา, สมาชิกชมรมเภสัชกรจังหวัดพะเยา, เภสัชกร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา และอาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จำน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ทักษะและความสามารถในการสื่อความเป็นภาษาอังกฤษถือได้ว่าสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพเภสัชกรรมอย่างมีประสิทธิภาพในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยชาวต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ การเข้าใจพื้นฐานที่สำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับให้บริการทางเภสัชกรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ การสื่อสารโดยใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องในด้านเภสัชกรรมปฏิบัติอย่างถูกต้อง ตลอดจนการตระหนักถึงมารยาทสากลในการติดต่อสื่อความที่ดีเป็นภาษาอังกฤษกับผู้ที่มารับบริการในร้านยาด้วยความมั่นใจ ซึ่งจะส่งผลที่ดีต่อการพัฒนา มาตรฐานในการให้บริการทางเภสัชกรรมสู่ความเป็นสากลต่อไป
นอกจากนี้ปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญคือปัญหาการสูบบุหรี่ โดยยังคงเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบัน โดยวิชาชีพเภสัชกรรมถือเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ จากผลการศึกษา พบว่า การบริการให้คำปรึกษาเลิกบุหรี่โดยเภสัชกรจะมีผลให้ผู้ได้รับคำปรึกษาเลิกบุหรี่สำเร็จมากกว่าผู้ที่ไม่ได้รับคำปรึกษา ซึ่งเภสัชกรที่สามารถมีบทบาทในการช่วยผู้ป่วยให้เลิกบุหรี่ได้ดีที่สุด คือ เภสัชกรชุมชน เนื่องจากผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายและร้านยามียาช่วยในการเลิกบุหรี่ที่มีประสิทธิภาพ
ในการนี้ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข จึงเห็นควรให้มีการจัดประชุมวิชาการเภสัชกร ในหัวข้อเกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษสำหรับเภสัชกรและเภสัชอาสาพาเลิกบุหรี่ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับเภสัชกรในจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียงโดยเฉพาะกลุ่มเภสัชกรรมชุมชน(ร้านยา)

วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้เภสัชกรได้เพิ่มเติมองค์ความรู้ทางวิชาการเภสัชกรรมอย่างต่อเนื่อง
2 เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพในทิศทางที่เหมาะสม เท่าทันสถานการณ์ต่างๆ อยู่เสมอ
3 เพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับเภสัชกรที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสาร และการให้คำปรึกษาแนะนำในการเลิกบุหรี่
คำสำคัญ
เภสัชกร, ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร, บุหรี่, การเลิกบุหรี่, การให้คำปรึกษาแนะนำ