การประชุมวิชาการ
โครงการจัดประชุมและอบรมทางวิชาการประจำปี 2560 Annual Scientific Meeting: Transformation: From Knowledge to Clinical Skills in Pain Medicine
ชื่อการประชุม โครงการจัดประชุมและอบรมทางวิชาการประจำปี 2560 Annual Scientific Meeting: Transformation: From Knowledge to Clinical Skills in Pain Medicine
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-033-05-2560
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมเชอราตัน หัวหิน จ.เพชรบุรี
วันที่จัดการประชุม 03 -05 พฤษภาคม 2560
ผู้จัดการประชุม สมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย (Thai Association for The Study of Pain)
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ผู้เกี่ยวข้องและสนใจในการรักษาผู้ป่วยที่มีความปวดทุกสาขา พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 14 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
อาการปวดเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในเวชปฏิบัติ และปัจจุบันความปวดจัดเป็นสัญญาณชีพที่ 5 (the fifth vital sign) ซึ่งต้องได้รับการประเมิน ติดตาม และบำบัดอย่างถูกต้อง เหมาะสม พบว่าอาการปวดที่ไม่ได้รับการบำบัดอาจทำให้เกิดความวิตกกังวล ซึมเศร้า หรือคุณภาพการนอนหลับลดลง ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยรวมทั้งทำให้การรักษาโรคทางกายที่เกิดร่วมได้ผลน้อยลง เนื่องจากการรักษาอาการปวดที่มีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานคุณภาพทางการแพทย์ ดังนั้นสมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย จึงได้จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรม ให้ความรู้ และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขาและผู้สนใจในเรื่องของการบำบัดความปวด เพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูทางวิชาการเพิ่มเติมอันจะนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านความปวดในเวชปฏิบัติต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม
1 มีความรู้พื้นฐาน และความรู้ที่ทันสมัยในด้านความปวดชนิดต่างๆ
2 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างถูกต้องตามหลักการและมีประสิทธิภาพต่อไป
คำสำคัญ
Transformation: From Knowledge to Clinical Skills in Pain Medicine
วิธีสมัครการประชุม
สมัครได้ที่ สมาคมการศึกษาโรคปวด ด้วยตนเอง ค่าลงทะเบียน สมาชิกสมาคมฯ แพทย์ 4,000.- บาท พยาบาลและผู้สนใจ 3,000.- บาท Trainee 2,000.- บาท ไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯ แพทย์ 4,500.- บาท พยาบาลและผู้สนใจ 3,500.- บาท Trainee 2,500.- บาท