การประชุมวิชาการ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2560
ชื่อการประชุม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2560
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-032-05-2560
สถานที่จัดการประชุม - ห้องบรรยาย 105 ชั้น 1 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่จัดการประชุม 08 -16 มิถุนายน 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่มเป้าหมาย - นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ จำนวน 41 คน - คณะอนุกรรมการการจัดการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ นักศึกษาชั้นปีที่ 6 สาขาเภสัชกรรมอุตส
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 23.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันวิชาชีพด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ เป็นหนึ่งในสาขาหลักหนึ่งของการประกอบวิชาชีพทาง เภสัชกรรม ซึ่งเน้นในด้านการวิจัยพัฒนา การผลิต การประกันและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งเภสัชกรผู้ปฏิบัติหน้าที่จำเป็นต้องมีองค์ความรู้ รวมถึงทักษะในการปฏิบัติที่ทันสมัย และเชี่ยวชาญ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ทำให้สังคมเกิดความเชื่อมั่นในมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผลิตขึ้น ด้วยเหตุนี้ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดให้มี “โครงการสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการ สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 สาขา เภสัชกรรมอุตสาหการ ปีการศึกษา 2560 และแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านโรงงาน” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา ยกระดับองค์ความรู้ และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมอุตสาหการของเภสัชกรแหล่งฝึก ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ต่อยอด และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมาตรฐานวิชาชีพ สังคมและประเทศต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ และทักษะการปฏิบัติให้แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 สาขาเภสัชกรรม อุตสาหการ สำหรับการฝึกปฏิบัติงานตามสาขาหลัก
2. เพื่อยกระดับองค์ความรู้ และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม อุตสาหการของเภสัชกรแหล่งฝึกด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ
คำสำคัญ
SCI60
วิธีสมัครการประชุม
ใช้เงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนสำหรับนักศึกษาเภสัช