การประชุมวิชาการ
เทคนิคการผลิตยาสมุนไพร
ชื่อการประชุม เทคนิคการผลิตยาสมุนไพร
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-2-000-007-04-2560
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี
วันที่จัดการประชุม 04 เมษายน 2560
ผู้จัดการประชุม สถาบันการแพทย์แผนไทย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรของโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ด้วย สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดทำโครงการพัฒนาสมุนไพรไทยเพื่อรองรับระบบบริการสุขภาพของประเทศ โดยมีเป้าหมายพัฒนาโรงพยาบาลของรัฐที่มีการผลิตยาสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน GMP เพื่อผลิตยาสมุนไพรใช้ในโรงพยาบาลของตนเองและสนับสนุนให้กับหน่วยบริการแห่งอื่นๆ เป็นการสนับสนุนการใช้นโยบายยาสมุนไพรเพื่อทดแทนยาแผนปัจจุบันของกระทรวงสาธารณสุข และสามารถกระจายยาสมุนไพรเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานรวมทั้งพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการผลิตยาสมุนไพร ของผู้รับผิดชอบการพัฒนาการผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบการพัฒนาการผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรของโรงพยาบาล
2. เพื่อพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการผลิตยาสมุนไพร ของผู้รับผิดชอบการพัฒนาการผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรของโรงพยาบาล
คำสำคัญ
เทคนิคการผลิตยาสมุนไพร มาตรฐาน GMP