การประชุมวิชาการ
The Pharmacist Forums: Current issues in hospital drug selection
ชื่อการประชุม The Pharmacist Forums: Current issues in hospital drug selection
สถาบันหลัก สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รหัสกิจกรรม 1016-2-000-009-03-2560
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมโซฟิเทล โซ
วันที่จัดการประชุม 01 -02 เมษายน 2560
ผู้จัดการประชุม สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 7.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาเพื่อให้ได้ยาที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพในการรักษา และปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งให้สอดคล้องกับหลักการทางวิชาการที่มีการปรับปรุงพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอนั้นมีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก เพราะหลักการทางวิชาการในการควบคุมดูแลการผลิต และเกณฑ์การใช้ยานั้นมีการพัฒนาปรับปรุงให้ทันสมัยตามการก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์อยู่เสมอ อีกทั้งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่กำลังจะประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2560 นั้น มีผลบังคับใช้กับการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาของโรงพยาบาลของรัฐอีกด้วย ดังนั้นการนำพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้มาใช้กับการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมกับหลักการทางเภสัชศาสตร์และหลักการทางการแพทย์ เพื่อให้ได้ยาที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย จึงเป็นความท้าทายของเภสัชกรจัดซื้อในโรงพยาบาลของรัฐเป็นอย่างยิ่ง
วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้าร่วมประชุมได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกระบวนการในการคัดเลือกยาเข้าโรงพยาบาลในปัจจุบัน
2. ผู้เข้าร่วมประชุมได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการแปลผลเอกสารประกอบการคัดเลือกยาเข้าโรงพยาบาล
คำสำคัญ