การประชุมวิชาการ
การอบรม 5 วัน ภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติการด้านการผสมยาเคมีบำบัดที่ให้ทางหลอดเลือดดำ ปี พ.ศ. 2560 5- Days Workshop Training on Cytotoxic Intravenous Admixture, 2017
ชื่อการประชุม การอบรม 5 วัน ภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติการด้านการผสมยาเคมีบำบัดที่ให้ทางหลอดเลือดดำ ปี พ.ศ. 2560 5- Days Workshop Training on Cytotoxic Intravenous Admixture, 2017
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2003-2-000-005-06-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องสุโขทัย-รัตนโกสินทร์ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 19 -23 มิถุนายน 2560
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย 1. เภสัชกรโรงพยาบาลผู้สนใจ 2. เภสัชกรโรงพยาบาลในหน่วยผสมยาเคมีบำบัดที่ให้ทางหลอดเลือดดำ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 26 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) ตระหนักถึงการปฏิบัติงานของเภสัชกรโรงพยาบาลในด้านการผสมยาเคมีบำบัดที่ต้องปฏิบัติด้วยเทคนิคปลอดเชื้อ อีกทั้งต้องไม่ก่ออันตรายต่อเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม จึงสนับสนุนให้เกิดกลุ่มเภสัชกรสาขาการผลิตและการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านยาปราศจากเชื้อ (Group of Thai Aseptic dispensary and Pharmaceutical care Practitioners, GTAPP) และสนับสนุนให้มีการอบรมระยะสั้นด้านยาเคมีบำบัดที่ให้ทางหลอดเลือดดำสำหรับเภสัชกร ขึ้น เป็นประจำทุกปี โดยเน้นที่เทคนิคการผสมที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้ได้ยาเตรียมที่ดีมีคุณภาพ เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัย และไม่เกิดการปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับในปี พ.ศ. 2560 นี้ กำหนดจัดการอบรมภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติการ (5 วัน) ในระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2560 และการฝึกเทคนิคการผสมยาเคมีบำบัดที่ให้ทางหลอดเลือดดำ ณ แหล่งฝึก (6 สัปดาห์; 30 วันทำการ) จำนวน 6 ผลัด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ หลักการรักษามะเร็ง แบบแผนของการรักษาโรคมะเร็งด้วยยาเคมีบำบัด (chemotherapy protocol) และการจัดการเพื่อลดหรือป้องกันฤทธิ์ไม่พึงประสงค์ของยาเคมีบำบัด
2. เพื่อให้หลักการและแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน แนวคิดเกี่ยวกับระบบของงานผสมยาเคมีบำบัด และความรู้เกี่ยวกับความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ยาที่ผสมขึ้น
คำสำคัญ
GTAPP, TPN, Cytotoxic, การผสมยาเคมีบำบัด Short Course Training on Cytotoxic